Beschrijving kernkwaliteiten bijzondere landschappen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat bijzondere provinciale landschappen beschermen via de Omgevingsverordening. Dit volgt op het nieuwe beleid uit de Omgevingsvisie NH2050. Daarmee wordt het beleid ook vereenvoudigd. In opdracht van de provincie zijn Tauw, BügelHajema en H+N+S samen van start gegaan met een beschrijving van de kernkwaliteiten van deze bijzondere landschappen.

Krachten bundelen

Met deze samenwerking bundelen we onze krachten op het gebied van landschapsarchitectuur, cultuurhistorie en (juridische) planologie. Hierbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van eerdere projecten die we voor de provincie hebben uitgevoerd. Zoals de beschrijving van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden Natuurnetwerk Nederland in Noord-Holland, het planMER voor de Omgevingsvisie NH2050 en de advisering van de provincie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Kernkwaliteiten als toetsingskader bij Omgevingsverordening

Doel van de opdracht is het inventariseren en beschrijven van de kernkwaliteiten van de nieuw te begrenzen bijzondere provinciale landschappen in de provincie Noord-Holland. Hiermee geeft de provincie een vervolg aan de Omgevingsvisie NH2050, die een vereenvoudiging van het beleid nastreeft naar twee beschermingsregimes. Vier oude sectorale regimes uit de provinciale ruimtelijke verordening vervallen hiermee; de bufferzones, aardkundige monumenten, stiltegebieden en weidevogelleefgebieden. Deze beschermingsregimes worden geborgd in de nieuwe integrale beschrijving van de kernkwaliteiten landschap.

De planning is dat de Omgevingsverordening samen met de Kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap vanaf juli 2019 ter inzage ligt.

Figuur 1


De huidige vier beschermingsregimes en de kwaliteiten beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, hier weergegeven voor het Oude veenlandschap tussen de Schermer en de Beemster, geven input voor de selectie van de geïntegreerde kernkwaliteiten 


Figuur 2

De huidige vier beschermingsregimes en de kwaliteiten beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, hier weergegeven voor het Oude veenlandschap tussen de Schermer en de Beemster, geven input voor de selectie van de geïntegreerde kernkwaliteiten 

 

 

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.