Bestemmingsplannen Paleis het Loo en Slingeland Ziekenhuis vastgesteld

De afgelopen maanden hebben de gemeenteraden van Apeldoorn en Doetinchem de bestemmingsplannen voor respectievelijk Paleis Het Loo en Slingeland Ziekenhuis vastgesteld. Tauw heeft een grote rol gehad in de totstandkoming van beide bestemmingsplannen.

Paleis Het Loo

In 2015 is Tauw gestart met een natuurtoets voor de op handen zijnde grootschalige verbouwing van Paleis Het Loo. Vanuit de goede relatie die we daarbij hebben opgebouwd, werd de onderzoeksvraag die het Paleis bij Tauw neerlegde steeds groter. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Naast het ecologievraagstuk hebben we onder meer uitgebreid onderzoek gedaan op het gebied van bodem, geluid, water, luchtkwaliteit en stikstof. Ook hebben we geadviseerd rond de compensatie van natuur vanwege de ligging van een deel van het plangebied, dat in de Groene Ontwikkelingszone van Gelderland ligt en onderdeel uitmaakt van de voormalige Ecologische Hoofdstructuur.

Dit alles monde uiteindelijk uit in een door ons opgesteld Milieueffectrapport en een Passende beoordeling, die een belangrijk onderdeel uitmaken van het door de gemeente Apeldoorn opgestelde bestemmingsplan.

Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem wil net buiten Doetinchem ten zuiden van de A18 nieuwbouw realiseren. Tauw heeft in opdracht van het Slingeland Ziekenhuis het bestemmingsplan opgesteld, alle benodigde (milieu)onderzoeken uitgevoerd en de ruimtelijke advisering verzorgd.

Het proces om tot een vastgesteld bestemmingsplan te komen heeft circa 3 jaar in beslag genomen. Dit mede vanwege de ligging in beschermd natuurgebied en de gevoeligheid van het project in de omgeving wat betreft de realisatie van nieuwe bebouwing in het buitengebied.

Als adviseur van het Slingeland Ziekenhuis maakte Tauw deel uit van de projectgroep waarin ook een afvaardiging van het ziekenhuis, gemeente Doetinchem, waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en een landschapsarchitect waren vertegenwoordigd.

Vanwege de ligging in het buitengebied was voor dit bestemmingsplan met name de ‘Ladder voor Duurzame verstedelijking’, een ruimtelijk afweginginstrument voor nieuwbouw projecten, een belangrijk thema. In samenwerking met de projectgroep hebben we een goede afweging kunnen neerleggen. Kijk hier voor meer informatie over dit project .

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.