Bestuurlijk Voorkeursalternatief A15 Papendrecht – Gorinchem (PaGo) vastgesteld

De afgelopen jaren heeft TAUW, samen met haar partners Goudappel, Appm, en Rebel, gewerkt aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op het traject A15 Papendrecht – Gorinchem.

Begonnen in 2019 met de start-up en analyse, heeft het consortium eind 2020 de beoordelings- en besluitvormingsfase voortgezet. Het proces is complex vanwege de beperkte locatie in verstedelijkt gebied, naastgelegen spoorlijnen, en de locatie direct langs het Steenenhoekkanaal. Daarnaast vormt een deel van de A15 de primaire waterkering langs de Merwede.

 De stuurgroep van het project bestaat uit het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, provincies Zuid-Holland en Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam. De adviezen die aan de stuurgroep zijn voorgelegd zijn tot stand gekomen middels een intensief participatietraject met de brede omgeving en in nauwe samenwerking met de ABG, MAG en BAG.

Tijdens het bestuurlijke BO MIRT-overleg van november 2023 is voor de A15 Papendrecht – Gorinchem (PaGo) het Bestuurlijk Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toevoeging van knooppunt Gorinchem aan de projectscope. Daarnaast is vastgelegd dat er op korte termijn budget beschikbaar is om de V&R-opgaven op het traject alvast op te pakken en samen met de regio aan de slag te gaan met een mobiliteitspakket.

 Projectmanager Floris Eenink zegt: "De afgelopen 4 jaar vormen een intensief onderzoekstraject. Daarbij hebben wij naast verdieping op de verkeerskundige effecten en het uitwerken van vele ontwerpen ook nadrukkelijk de leefomgevingseffecten in beeld gebracht. Een aantal ruimtelijke uitdagingen op dit uitdagende traject hebben we in meer detail onderzocht, vooruitlopend op de planuitwerkingsfase, zoals de mogelijke versmalling van het Kanaal van Steenenhoek en de betekenis hiervan voor het Lingesysteem. Ook hebben we onderzocht welke klimaatadaptieve oplossingen er mogelijk zijn, in nauwe samenwerking met waterschap Rivierenland. Namens het consortium bedank ik het projectteam van IenW en RWS voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Het BO MIRT-besluit zie ik niet als eindpunt, maar als vertrekpunt om zo spoedig mogelijk de verdere uitwerking van de maatregelen aan de A15 én Mobiliteitsmanagement + Smart Mobility verder vorm te geven”.

Dit MIRT-onderzoek is een van de infrastructurele projecten die het TAUW-team Verkenningen en Planuitwerkingen momenteel oppakt. Hierbij werken wij aan projecten op (het snijvlak van) Mobiliteit, Waterveiligheid, en Energie-infrastructuur.

Voor meer informatie ga naar:

Verkenningen & planstudies  of lees meer over een  toekomstbestendige infrastructuur

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.