Bouwen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving

Ook dit voorjaar kreeg Nederland weer te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Warmterecords werden verbroken en grote delen van ons land hadden te maken met extreme neerslag. En dat zullen we steeds vaker zien. Om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering is in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie besloten dat gemeenten vanaf 2020 de openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust moeten inrichten. Tauw helpt gemeenten inzichtelijk te maken welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Om de consequenties van klimaatverandering in beeld te krijgen en de risicodialoog op gang te brengen, zijn veel gemeenten gestart met het uitvoeren van klimaatstresstesten. Anderen hebben dit al gedaan. Zo heeft Tauw de afgelopen jaren diverse gemeenten (waaronder Deventer, Apeldoorn, Eindhoven en Amsterdam) geholpen om, aan de hand van WaterOverlastLandschapsKaarten (WOLK) en hittestress kaarten, klimaatrisico’s inzichtelijk te maken. Deze inzichtelijke kaarten, met overstromingslocaties en hotspots in de stad, waren de basis om met verschillende beheerders te discussiëren over een toekomstbestendige inrichting.

Niet lastiger en niet duurder
Naast alle opgaven waar gemeenten bij de herinrichting of ontwikkeling van een gebied mee te maken krijgen, komt er dus een nieuwe opgave bij. Maar extra budget is er vaak niet. Toch hoeft een klimaatbestendige inrichting niet duurder of lastiger te realiseren zijn dan een traditionele herinrichting, zo laat de publicatie Het klimaat past ook in uw straatje zien. Vooral niet als de straat of riolering toch vervangen moet worden.

Door enerzijds eerst de grote knelpunten te bepalen en die projectmatig aan te pakken en anderzijds een globale strategie op te stellen met beleid over klimaatbestendigheid voor elke (her)inrichting, hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn. Natuurlijk zijn er nog wel lastige keuzes te maken: Wanneer is mijn straat hittebestendig? Hoeveel bomen zijn daarvoor nodig? Moeten we eigenaren van grote stukken grond verplichten al het regenwater zelf te verwerken? En wie gaat wat betalen? Dit soort interessante discussies hebben we inmiddels bij verschillende gemeenten helpen voeren.

Kennis doorontwikkelen en delen
Onze experts gaan van gemeente naar gemeente om kennis op te halen, deze samen met gemeenten door te ontwikkelen en te delen. Hieronder een greep uit de vele projecten:

  • Samen met de provincie Noord-Brabant en de 6 grootste gemeenten werken we aan een standaard klimaattoetsing
  • Het ontwikkelen van een klimaatlabelling en een klimaatmonitor om zichtbaar te maken hoe klimaatbestendig straten/wijken zijn en hoe de voortgang is
  • Met het Klimaatadaptatie Adviesteam zijn we het land door geweest om de wensen en obstakels rondom klimaatadaptatie te inventariseren
  • Een onderzoek naar hittestress, waarin we samen met de Hogeschool Amsterdam en 12 gemeenten werken aan de hitteopgave, de hittemaatregelen en de ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige inrichting

Meer informatie over klimaatadaptatie kunt u vinden op onze website.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.