Conserveringsonderzoek keerschutsluis Limmel

Tauw heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur onderzoek gedaan naar de conserveringssystemen van de keerschutsluis Limmel om de risico’s bij sloop en/of demontage van deze sluis in beeld te brengen. De sluis moet worden vervangen om de scheepvaart te verbeteren.

Doel van Rijkswaterstaat is om het kanaalpand Limmel-Born, dat onderdeel uitmaakt van het project Maasroute, bevaarbaar te maken voor tweebaksduwvaart: schepen met een lengte van 185 meter, een breedte van 11,4 meter en een diepgang van 3,5 meter. Omdat de huidige diepgang in de keerschutsluis onvoldoende is voor dit type scheepvaart wordt de sluis vervangen.
 
Tauw heeft op basis van een visuele inspectie een bemonsteringsstrategie vastgesteld. Bij deze visuele inspectie is beoordeeld welke objecten naar verwachting hetzelfde conserveringssysteem bevatten en welke objecten identiek zijn aan elkaar. Van de stalen onderdelen van het sluiscomplex – zoals sluisdeuren, mechanismen, bordessen en afmeerconstructies - zijn monsters genomen van het conserveringssysteem en geanalyseerd op PAK’s en zware metalen. De waarden uit de analyses zijn getoetst aan de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) om vast te stellen of er sprake is van gevaarlijk afval.

Contact persoon: Carel Lefeber