Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie bekend gemaakt

Ook deze zomer was het op verschillende plaatsen in Nederland erg heet of zeer nat. Dit past bij het beeld dat de klimaatscenario’s van het KNMI laten zien: hogere temperaturen, nattere winters, hevigere buien en drogere zomers. Schade en overlast zullen toenemen.

Deltabeslissing: weten/willen/werken

Deze week, op Prinsjesdag, is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie bekend gemaakt. De Deltabeslissing spoort gemeenten aan om bewust te worden van de effecten van klimaatverandering en actief werk te maken van een klimaatbestendige openbare inrichting. Meer in detail spoort deze gemeenten aan in de komende jaren de gevolgen van klimaatveranderingen voor de stad te onderzoeken, te bedenken of acties nodig zijn en vervolgens in de periode 2020-2050 de stad steeds meer klimaatbestendig te maken. Dit zijn de stappen weten/willen/werken.

Dit is een ingrijpende opgave, maar wel een hele logische. De klimaatveranderingen kunnen de leefbaarheid van een stad namelijk behoorlijk beïnvloeden. Het is daarom verstandig daar tijdig over na te denken. Temeer daar inrichtingskeuzes in de stad een lange levensduur hebben en dus een lange tijd gevolgen hebben.

Klimaatbestendig inrichten

Klimaatbestendig inrichten gaat om het beperken van wateroverlast, het vergroten van de waterveiligheid, het verminderen van hitte en droogte, zorgen dat de waterkwaliteit niet verslechtert en zorgen dat de stadsecologie behouden blijft. Dat zijn allemaal onderwerpen die veelal in de ruimtelijke inrichtingen goed opgepakt kunnen worden. Zo kan wateroverlast worden voorkomen of beperkt door voldoende ruimte door aanleg van doorlatende verharding, door een straatprofiel met stoepen te kiezen of door ruimte voor water in het groen. Meer groen (bomen) is ook vaak een oplossing om hitteproblemen te beperken en de stadsecologie te versterken. Anders omgaan met regenwater kan zorgen voor droge voeten en het tegengaan van droogteschade, en tegelijkertijd zorgen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.
Anders doen door vooruit te kijken!

Teken de Intentieverklaring

Werkt u of wilt u werken aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van het stedelijk gebied? Teken dan ook de Intentieverklaring. De ondertekening van de Intentieverklaring vindt plaats op het Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober in Utrecht.

Tauw informeert u graag over klimaatbestendig inrichten of over de gevolgen van de Deltabeslissing.

Contactpersoon: Jeroen Kluck