Dijkversterking Stad Tiel ondertekend

Op dinsdag 5 februari 2019 is het contract Verkenningsfase Dijkversterking Stad Tiel door Tauw en waterschap Rivierenland ondertekend. Hiermee is de eerste stap gezet naar de voorbereiding van de verkenningsfase van dit uitdagende Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-)project. Tauw levert advies- en ingenieursdiensten voor dit integrale dijkversterkingsproject.

De opgave voor het waterschap Rivierenland in het kader van het HWBP is een veilige dijk en een veilig achterland voor Stad Tiel. Het Waalfront van Tiel ondergaat een ingrijpende transformatie. De gemeente wil de band van de stad met de rivier verstevigen en de ligging aan de Waal beter benutten. Deze ambitie krijgt gestalte door uitvoering van een aantal deelprojecten, waaronder de herinrichting van de Waalkade bestaande uit een dijk en eeuwenoude historische stadswallen, een kwaliteitssprong van de openbare ruimte en diverse woningbouwprojecten. De planning en het uitwerkingsniveau van de deelprojecten is divers, net als de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

Integrale aanpak voor een veilige dijk

Het project kent een groot aantal stakeholders waaronder:

  • het waterschap
  • Gemeente Tiel
  • Provincie Gelderland
  • en een aantal projectontwikkelaars, omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen.

De opgave is een ontwerp voor de dijk te maken waarmee waterveiligheid gegarandeerd wordt én waarmee recht wordt gedaan aan de diverse ontwikkelingen in de directe omgeving van de dijk. Daarbij is het de uitdaging de verschillende omgevingspartijen bij elkaar te brengen rond een hoogwaardig en integraal ruimtelijk plan voor de toekomst.

Tauw verzorgt samen met H+N+S en Iv-Infra een breed scala aan werkzaamheden en werkpakketen voor de verkenningsfase, het technische en ruimtelijke dijkenontwerp, het milieueffectrapport, het water- en landbodemonderzoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek van o.a. de stadsmuur en het omgevingsmanagement en participatieproces.

Omgevingswetproof

Het participatieproces sluit nauw aan op het 10 stappenplan voor participatie van de Landsadvocaat. Daarmee is Tauw omgevingswetproof. Door de centrale rol van een ruimtelijk integrator van H+N+S Landschapsarchitecten en specialisten op het gebied van langsconstructies van Iv-Infra wordt de goede ruimtelijke inpassing van het project gewaarborgd.

“Door in onze aanbieding voor dit project echt de verbinding te leggen tussen de dijkversterkingsopgave en de gebiedsopgave  zonder daarbij de kosten en de planning uit het oog te verliezen, hebben we dit project gewonnen. We zijn ontzettend blij dat we nu samen met waterschap Rivierenland aan deze dijkversterking mogen werken”, aldus Arjen van der Linde, omgevingsmanager en procesbegeleider bij Tauw.

Vervolg en meer informatie

De verkenningsfase zal leiden tot een Voorkeursalternatief (VKA) dat in de hierna volgende planuitwerkingsfase in 2020-2021 verder zal worden uitgewerkt en vastgelegd in een projectplan Waterwet. Daarmee wordt de basis gelegd voor de realisatiefase.

Meer informatie over het project Dijkversterking Stad Tiel is te vinden op de website van waterschap Rivierenland.

Wilt u meer weten over dijkversterkingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.