Economische waarde van de bodem onderzocht

Bodem (‘land’) is de een belangrijke productiefactor voor de Nederlandse economie en levert belangrijke maatschappelijke baten. Tauw heeft samen met CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu een onderzoek uitgevoerd waarin de directe economische omvang van de Nederlandse bodemsector is gekwantificeerd. Ook zijn de maatschappelijke baten van een duurzaam bodembeleid geschat. De resultaten zijn eind vorig jaar gepresenteerd.

Directe economische bijdrage aan Nederlandse economie

De huidige bijdrage (basisjaar 2009) van de bodem aan de Nederlandse economie is aanzienlijk en bedraagt 5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en 7% van de Nederlandse productiewaarde (omzet). In termen van werkgelegenheid vormt de bodemsector 3% van de Nederlandse werkgelegenheid. Bedrijven die actief zijn in de bodemsector zijn relatief kapitaalintensief met een hoge toegevoegde waarde en omzet per werknemer.

Bodemenergie zoals aardgaswinning (omzet 35 mld. euro), bodemproductie zoals landbouw (20 mld. euro) en bodembouw zoals bouwrijp maken (20 mld. euro) zijn hierin belangrijke segmenten. Hergebruik en sanering van verontreinigde bodems (bodembeheer 0,6 mld. euro) is ten opzichte van de andere segmenten bescheiden in omvang.

Maatschappelijke baten van een duurzaam beheer van de bodem

Een duurzaam beheer van de bodem brengt kosten met zich mee, maar levert ook baten op. De inzet van bodemenergie leidt tot vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland (5 tot 15% besparing met maatschappelijke baten in de orde van 2,5 tot 3 miljard euro). Duurzaam bodembeheer in het verstedelijkt gebied voorkomt het optreden van schades (watertekorten en wateroverlast: maatschappelijke baten in de orde van 11 tot 18 miljard euro) en creëert maatschappelijke waarden (gezondheid en woningwaarde: maatschappelijke baten in de orde van 0,5 tot 2,5 miljard euro). Door duurzaam bodembeheer kan de mineralisatie van veengronden worden beperkt. Dit betekent minder CO2-emissie en minder bodemdaling. Ook het beperken van bodemaantasting (bodemverdichting en winderosie) draagt fors bij (potentiële baten van 3 tot 4 miljard euro).

Zie ook: Terra incognita: economische waarde van de bodem (artikel uit Land en Water nr. 11, 2012)

Contact persoon: Mark in ’t Veld

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.