Een gifvrije leefomgeving: visie op veiligheid in chemiesector

 

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die zij wil nemen voor een gifvrije leefomgeving. Dit spitst zich toe op de directe leefomgeving van de chemische industrie en het omgaan met gevaarlijke stoffen. Tauw heeft een belangrijke bijdrage geleverd met het opstellen van het visiedocument Veiligheid in duurzaam perspectief voor de (petro)chemische industrie. 

 

Het huidige veiligheidsbeleid wordt te vaak geregeerd door incidenten en het ontbreekt aan een gezamenlijke en integrale langetermijnagenda, vindt de staatssecretaris. Samen met de industrie, de overheid en kennisinstituten is een visiedocument ontwikkeld. Hierin is de visie tot 2030 beschreven op het vlak van veiligheid voor de chemische industrie. In september werd dit gepresenteerd aan directeuren en bestuurders uit de (petro)chemische industrie, ministeries, gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en kennisinstituten.

Annemieke Nijhof, CEO van Tauw, leidde de totstandkoming van het visiedocument en presenteerde de resultaten op deze bijeenkomst. ‘Ik denk dat het belangrijk is om echt samen te werken aan de uitdagingen voor de lange termijn voor de sector. Niemand mag concurreren op veiligheid: transparantie en delen is een must om naar een hoger niveau te komen.’

Vijf roadmaps naar veiligheid

Staatssecretaris Dijksma vindt het belangrijk om voor de lange termijn ambities voor duurzame veiligheid vast te stellen. ‘Er is winst te halen als overheid, industrie en wetenschap samenwerken aan een ambitie voor een veilige en gezonde leefomgeving. De horizon voor de samenwerking is 2030, de stip op de horizon is een veilige industrie waar geen incidenten met schade voor omwonenden of omgeving plaatsvinden’.

Om dit te bereiken zijn er vijf roadmaps uitgewerkt in het visiedocument:

  1. Veilig investeren en desinvesteren
  2. Naar een integrale uitvoering van het beleid voor de chemie
  3. Naar een transparante en beveiligde sector
  4. Ruimte voor (petro)chemieclusters
  5. Naar een hoogwaardig kennissysteem voor de chemie

Dijksma wil de roadmaps in het komende halfjaar omzetten in concrete werkprogramma’s, waarbij alle partijen betrokken zijn. ‘Daarbij wordt verbinding gemaakt met het onderzoek en de investeringen ten behoeve van transities van groot maatschappelijk belang waar de chemiesector een belangrijk aandeel in heeft: energie, duurzaamheid en circulaire economie.’

Lees meer over de visie en roadmaps in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede kamer (pdf-bestand).

Contactpersoon: Peter Stufkens