Eindadvies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Op 15 juni 2020 heeft het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof haar rapport "Meer meten, robuuster rekenen" - dat is uitgevoerd in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - gepubliceerd. Dit advies richt zich onder meer op het rekeninstrument voor stikstofdepositie: AERIUS.

17 juni 2020

Het adviescollege stelt in haar rapport vast dat het Nederlandse meet- en modelinstrumentarium voor de doorrekening van stikstofeffecten op nationale schaal van voldoende tot goede kwaliteit is. Wel stelde het adviescollege al eerder vast dat verbeteringen aan het gehele systeem nodig zijn.

AERIUS

Het adviescollege geeft in dit advies aan dat het rekeninstrument AERIUS Calculator niet doelgeschikt is voor vergunningverlening. De mate van detaillering in de berekening van de depositie is niet in balans met de onzekerheid van de verschillende factoren die de depositie bepalen en er is ongelijkheid in de beoordeling van verkeersbijdrage ten opzichte van andere bronnen. Het college geeft aanbevelingen waarmee het AERIUS-systeem daardoor op korte termijn eerlijker, transparanter, robuuster en daarmee doelgeschikter wordt.

Beleid aan zet

AERIUS® Calculator 2019A is het online rekeninstrument waarmee de depositie (neerslag) van stikstof op onder andere Natura 2000-gebieden wordt berekend. Het wordt mede gebruikt in het kader van vergunningverlening. Het adviescollege beveelt aan om het vergunningenbeleid op een robuustere manier te ondersteunen, zodat de kloof tussen wetenschappelijke onzekerheid en het beleidsmatig gewenste detail kleiner wordt.

Het is aan Minister Schouten om te bepalen hoe zij invulling wil geven aan de besluitvorming omtrent stikstofdepositie. Verwacht mag worden dat komende tijd wordt onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de adviezen.

Het RIVM geeft in haar reactie op het rapport aan graag het gesprek aan te gaan met het College.

Gevolgen voor uitvoeringspraktijk

Op dit moment verandert er voor de uitvoeringspraktijk niets. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen in AERIUS verbeteringen worden doorgevoerd. Uw vragen hierover kunt u altijd bij ons stellen.

Meer informatie over AERIUS.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.