Gezondheidsscan voor wijk Orden in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil graag een impuls geven aan de leefbaarheid in de wijk Orden en heeft Tauw gevraagd een gezondheidsscan uit te voeren. Daarbij is gekeken naar de aspecten die bijdragen aan een gezondere inrichting van de leefomgeving, zodat deze uitnodigt tot meer gebruik door de bewoners.

Apeldoorn werkt aan verschillende programma’s voor een gezonde en leefbare gemeente. De gezondheidsscan in Orden geeft inzicht in kansen en knelpunten voor een gezondere leefomgeving en is aanleiding voor (kleine) aanpassingen in de openbare ruimte. De gezondheidsscan is input voor de vitaliteitsagenda en de bijbehorende ‘Foto van de wijk’. Daarnaast biedt dit project kennis en input voor het thema ‘Comfortabele gezinsstad’, waar Apeldoorn in 2018 vorm aan gaat geven.

Gebiedsanalyse

Om inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten heeft Tauw een gebiedsanalyse uitgevoerd, bestaande uit een veld- en bureaustudie. Tijdens de veldstudie zijn we lopend de wijk ingegaan en hebben we met bewoners gesproken. Daarbij zijn de volgende vier thema’s als leidraad gehanteerd:

  • Ruimte voor beweging (spelen, sporten, wandelen/fietsen)
  • Ruimte voor ontmoeting (uitnodigende plekken, bankjes, privaat-publieke ruimte)
  • Gebiedsdynamiek (infrastructuur, functiemenging, toegankelijkheid openbare ruimte)
  • Welbevinden (groen/blauw, ruimte voor ontspanning, sociaal veilig)

Daarnaast is een bureaustudie uitgevoerd die inzicht geeft in de bevolkingsopbouw, de leefstijl van bewoners en participatieprojecten in de wijk. De veld- en bureaustudie hebben samen tot een overzicht van kansen en knelpunten geleid, die per thema in de vorm van kaarten zijn gevisualiseerd.

Enkele bevindingen

De wijk Orden heeft veel potentie om een aantrekkelijke en gezonde wijk te zijn voor haar bewoners. Zo liggen er meerdere speelplekken, is er veel groen aanwezig en voelen de bewoners zich verbonden met de wijk. Kleine aanpassingen kunnen het gebruik al verbeteren, bijvoorbeeld door:

  • De vindbaarheid en aantrekkelijkheid van speelplekken te verbeteren door de aanleg van een gekleurd pad
  • Van het eentonige ‘kijkgroen’ tussen de woning en de weg gebruikersgroen te maken door meer variatie en kleur aan te brengen
  • In de brede straten meer ruimte te maken voor ontmoetingsplekken, zoals geveltuintjes en goede zitplekken voor oudere mensen
  • Een voetgangersvriendelijke oversteek te maken over de drukke Laan van Spitsbergen

Praktische uitkomsten

De uitkomsten van deze gebiedsanalyse zijn vervolgens besproken tijdens een werksessie met kennisdragers uit de wijk, waaronder de wijkraad, team handhaving en de woningcorporatie. Tijdens deze werksessie zijn de bevindingen van de gebiedsscan geverifieerd en is er input gegeven voor een verdiepingsslag.

De gemeente heeft aangegeven erg tevreden te zijn met de gezondheidsscan: ‘Deze biedt een goed startpunt met praktische uitkomsten die direct toepasbaar zijn om de vitaliteitsagenda en ‘Foto van de Wijk’ verder vorm te geven.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.