Handboek Bodem (reeks grondzaken in de praktijk) is verschenen

Het handboek Bodem geeft een goed inzicht in alle juridische aspecten rondom bodemsanering. Het is geschreven door Gerrit Kremers en Tineke Ipenburg van PurpleBlue, onderdeel van Tauw.

De bodem heeft voor iedereen een belangrijke gebruiksfunctie, zoals om op te wonen, te gebruiken als bedrijfsterrein of om op te recreëren.

Door menselijke activiteiten in het verleden is veel verontreiniging in de bodem ontstaan. Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn mensen gaan besteffen dat een schone bodem van groot belang is om de beschikbare grond optimaal te benutten en dat een verontreinigde bodem ook gevaren op kan leveren voor mens, plant en dier. In de loop van de tijd is het besef gekomen dat het niet realistisch en haalbaar is om de bodem helemaal schoon te maken.

Sanering werd gekoppeld aan de functie die de bodem heeft. Met de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming in 1987 en later de onderliggende regelgeving heeft de overheid juridisch instrumentarium gekregen om sanering van de bodem te stimuleren en af te dwingen.

Handboek Bodem

Het handboek Bodem gaat in de breedte in op alle juridische aspecten rondom bodembescherming. Dat begint al bij verwerving van grond tot en met het uitvoeren van handelingen in de bodem. De wet- en regelgeving rondom bodem is de laatste jaren sterk gewijzigd. Zowel bestuursorganen, die bevoegd gezag Wbb-taken uitvoeren, als partijen die handelingen verrichten in de bodem kunnen daarbij het overzicht hebben verloren. Dit boek probeert op een praktische manier overzicht te geven van alle juridische aspecten die komen kijken bij het saneren of beheren van de bodem.
Daarbij worden lopende ontwikkelingen in de wet- en regelgeving niet overgeslagen. Denk aan de ontwikkelingen rondom de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater en bodemenergie.

Kosten/bestellen

Uitgave van Sdu uitgevers, ISBN 9789012576635
Het boek kost € 51,94 (incl. btw) en is te bestellen via de website van de Sdu.

Contact personen: Gerrit Kremers en Tineke Nusselder - Ipenburg (purpleblue)