Heijmans, BPD en Tauw: Klimaatbestendige leefomgeving, wij bouwen mee!

Naar aanleiding van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie [Presentatie tijdens Prinsjesdag op dinsdag 19 september 2017]

De leefomgeving van ons land is de komende jaren sterk in beweging. Veel wijken worden gerenoveerd, enorme aantallen woningen moeten worden gebouwd en herontwikkeld. De verwachting is dat de vraag in dorpen en steden van Nederland tot 2030 oploopt naar ruim 1 miljoen nieuwe woningen. Daarnaast is er een flinke vervangingsopgave voor riolering, het drinkwater- en gasnet. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de inrichting van de openbare ruimte en verhogen de druk op het schaarse water en groen. En in dat alles staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving aantrekkelijk en duurzaam te houden.

Hoe zorgen wij ervoor dat deze enorme opgave op een robuuste, klimaatbestendige manier wordt uitgevoerd? Hoe kan worden omgegaan met waterberging en met hittestress bij de uitwerking van plannen? Hoe worden meekoppelkansen maximaal benut, zodat de bestaande stad in de omgeving met die nieuwe woningen en gebouwen ook toekomstbestendig wordt gemaakt? Dat kan alleen als we in de hele bouwketen van ontwerp, inrichting, aanleg en beheer rekening houden met extreme weersituaties.

Gebiedsontwikkelaar BPD, Advies- & Ingenieursbureau TAUW en Bouwbedrijf Heijmans vinden dit een vanzelfsprekend uitgangspunt. Wij doen met u mee!

Klimaatbestendig = toekomstbestendig

Door onze leefomgeving toekomstbestendig in te richten, creëren we een omgeving waarin het prettig wonen en werken is. Dat komt omdat toekomstbestendig ontwikkelen hand in hand gaat met water en natuur in de leefomgeving. En daarmee zichtbaar en voelbaar leidt tot een prettiger, gezonder leefklimaat. Vanuit onze rol in de integrale gebiedsontwikkeling, ontwerp en de inrichting van de openbare en particuliere ruimte, nemen wij verantwoordelijkheid en werken we mee aan deze opgave. Wij ervaren dat het toekomstbestendig inrichten van dorpen en steden waarde toevoegt. Mensen wonen en werken graag in een omgeving waar groen en water aanwezig is. Ons pleidooi: omarm klimaatadaptatie!

Bouw aan vertrouwen

De kracht zit in de combinatie. Samen weten we meer. Daarom is het nodig dat publieke en private partijen kennis uitwisselen en meedenken welke ontwerpuitgangspunten en maatregelen we nemen om de inrichting toekomstbestendig te maken. Alleen dan werken we effectief en efficiënt en is toekomstbestendigheid breed gedragen. Er is gebiedskennis en uitvoeringskennis nodig om een gebied robuust in te richten. We moeten vaker als partners samenwerken en ook fouten durven maken. Zo ontdekken we nieuwe oplossingen. Samen verdwalen is nieuwe wegen ontdekken.

Het antwoord is nooit beter dan de vraag

Wij vragen aan gemeenten, provincies en waterschappen om toekomstbestendigheid op te nemen in de uitvraag en deze te belonen. Geef ruimte voor vernieuwing en maak dit tastbaar in gezamenlijke experimenten en piotprojecten, zodat innovaties en creatieve oplossingen een kans krijgen. Dan worden wij in de gelegenheid gesteld om échte onderscheidende ontwerpen te maken en de beste, meest duurzame aanbiedingen te doen.

Ketensamenwerking

Het planontwikkelingsproces kent lange ketens, met veel verschillende belangen en projectfasen. Schotten tussen organisaties staan toekomstbestendig ontwerpen vaak in de weg. Als de overheid de regie neemt om deze schotten te doorbreken, dan kunnen maatregelen voor een toekomstbestendige inrichting, geborgd worden. Niet alles gaat vanzelf. Een integrale benadering is onontbeerlijk om een gebied toekomstbestendig in te richten. Ketenintegratie leidt tot snellere procesgang en uitvoering, en minder overlast. Wij willen graag die ketenpartner zijn die in staat wordt gesteld om écht samen met de overheid te werken aan een goede en klimaatbestendige leefomgeving. Dat is onze propositie.

Kortom

  • We staan voor een grote, interessante uitdaging
  • Een toekomstbestendige inrichting vinden wij een vanzelfsprekend uitgangspunt
  • Wij verdwalen graag met u om nieuwe wegen te ontdekken
  • Samen kunnen we het verschil maken en bereiken we meer
  • Neem als overheid de regierol op het gebied van integrale samenwerking

We nodigen u graag uit;
Bouwt u met ons mee?
Zoals in Sloterdijk, Westergauw, Arnhem Coberco, Kampen Reeve, voorbeeldenboek klimaatbestendig inrichten en wateroverlastlandschapskaart.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is door provincies, waterschappen, gemeenten en rijksoverheid, in samenwerking met een aantal private partijen en maatschappelijke organisaties, opgesteld. Het doel van het Deltaplan is om ruimtelijke adaptatie te versnellen en voldoende te komen tot een klimaatbestendig Nederland. Wij zijn als private partijen betrokken bij de City Deal Klimaatadaptatie, juichen het Deltaplan toe en willen daar graag actief in participeren. Dat doen we ieder vanuit onze eigen invalshoek: BPD in de integrale gebiedsontwikkeling, Tauw in de engineering en ontwerpopgave en Heijmans van uit de bouwopgave.

Namens: Advies & Ingenieursbureau Tauw (Henrike Branderhorst), Gebiedsontwikkelaar BPD (Frans Holleman) en Bouwbedrijf Heijmans (Heleen Herbert).

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.