Herstelmaatregelen Natura2000-gebieden Buurserzand & Haaksbergerveen en Witte Veen

Voor meerdere Natura2000-gebieden in het oosten van het land - waaronder het Buurserzand & het Haaksbergerveen en het Witte Veen - ondersteunt Tauw bij processen die nodig zijn voor de uitvoering van natuurherstelmaatregelen die voorvloeien uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Tauw heeft voor een aantal van deze Natura2000-gebieden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincies en het Dienst Landelijk Gebied ondersteund bij het opstellen van een PAS-gebiedsanalyse, waarin herstelmaatregelen zijn geformuleerd om de beoogde natuurdoelen te behalen. Deze herstelmaatregelen bestaan vooral uit het tegengaan van verdroging door aanpassing van het hydrologisch systeem.

Buurserzand, Haaksbergerveen en het Witte Veen

Twee van deze Natura 2000-gebieden liggen in de gemeente Haaksbergen: het Buurserzand & Haaksbergerveen en het Witte Veen. Voor de uitwerking van deze gebiedsmaatregelen heeft de gemeente Haaksbergen een team van deskundigen aangesteld (een hydroloog, ecoloog en landbouwdeskundige). Willem Capel, hydroloog bij Tauw, maakt deel uit van dit team. 

Uitwerking PAS-gebiedsanalyses

Het team heeft als taak om de gebiedsmaatregelen nader in detail uit te werken. Dit behelst onder andere:

  • Voeren van keukentafelgesprekken met grondeigenaren
  • Inventariseren van het huidige waterhuishoudkundige systeem
  • Bepalen van de effecten van de maatregelen op enerzijds het herstel van de aangewezen habitattypen en anderzijds het omliggend agrarisch landgebruik
  • Rapportage van het geheel en presentatie/uitleg aan werkgroep en grondeigenaren

“Op voorhand leek dit een relatief eenvoudige opgave”, vertelt Willem Capel. “Maar in de loop van het traject kregen we te maken met onzekerheden over de werking van het ecohydrologisch systeem, en dus de effectiviteit van de te nemen maatregelen. Omdat er nog veel onduidelijk was over het functioneren van dit gebied, verloopt het proces niet altijd even makkelijk. Dat neemt niet weg dat wij vanuit Tauw met veel enthousiasme aan de verschillende vraagstukken bijgedragen!”

Aanvullende werkzaamheden

Om onzekerheden omtrent de werking van het ecohydrologisch systeem weg te nemen, heeft Tauw een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd, waaronder:

  • Verbeteren grondwatermodel om de effecten van de hydrologische gebiedsmaatregelen beter te kunnen onderbouwen
  • Ecohydrologisch onderzoek
  • Plaatsen van aanvullende boringen en peilbuizen
  • Automatisch monitoren van grondwaterstanden in enkele peilbuizen m.b.v. MeetH20’s

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het PAS voorziet voor elk van de 117 betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. Deze maatregelen zorgen er mede voor dat de habitats niet verder achteruitgaan en er zicht is op herstel.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.