Herziene versie CROW 400 voor werken met verontreinigde bodem

December 2017 is de herziene versie van de richtlijn 'CROW 400 voor het uitvoeren van werkzaamheden in de verontreinigde bodem' gepubliceerd. De CROW achtte een herdruk noodzakelijk omdat er in de vorige versie (juni 2017) te veel onvolkomenheden zaten. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rijtje gezet.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Gebruik van SRC-arbo
  In de CROW 400 is een scheiding aangebracht tussen vluchtige en niet-vluchtige stoffen, waarbij voor niet-vluchtige stoffen de SRC-waarde (Serious Risk Concentration) wordt gehanteerd. Echter, toepassing van de SRC-waarde is niet in alle gevallen geschikt gebleken. Voor bepaalde stoffen leidde dit toch tot een onderschatting van blootstellingsrisico’s.  Daarom is in de herziene versie de SRC-arbo geïntroduceerd, waarin de waarde voor enkele stoffen in de nabije toekomst wordt aangescherpt. Via onze website houden wij u hiervan op de hoogte.

 • Gemeten concentraties gecorrigeerd
  Vanaf 1 januari is ook de vernieuwde rekenmodule van het CROW beschikbaar, die de veiligheidsklassen berekent op basis van de gecorrigeerde gehalten uit de BoToVa toetsing. Deze waarden worden ook gehanteerd in bodemrapportages (gehalten in standaardbodem). Met de rekenmodule kunnen de gerapporteerde concentraties één op één getoetst worden aan de SRC-arbo, die ook gecorrigeerd is voor standaardbodem.

 • Vooronderzoek volgens nieuwe NEN 5725
  De voormalige checklist van de CROW 307 is komen te vervallen. De CROW 400 sluit aan bij de nieuwe NEN 5725 voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het doel van de NEN 5725 is het specifiek maken van vooronderzoek en het inventariseren van de meest relevante bodeminformatie voor het uit te voeren project. De CROW 400 geeft aan dat vooronderzoek conform de NEN 5725 moet worden gerapporteerd.

 • Beoordeling vluchtige CM-stoffen aangescherpt
  De beoordeling van de Carcinogene en Mutagene vluchtige stoffen (bijvoorbeeld benzeen) is aangescherpt. Deze stoffen vallen nu direct in veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’ als ze boven de interventiewaarde zitten. Op basis van de verwachte blootstelling moeten dan de noodzakelijk maatregelen worden vastgesteld.

 • Nieuwe schema’s voor waterbodem en asbest
  In het procesgedeelte van de richtlijn zijn nieuwe schema’s voor waterbodem en asbest toegevoegd. Zo staat voor asbest nu duidelijker beschreven welke veiligheidsklasse wordt gehanteerd.

 • DLP-R wordt R-DLP
  De CROW 400 maakt onderscheid tussen gewone Deskundig Leidinggevend Projecten (DLP) en geregistreerde (R-DLP). De term DLP-R is nu vervangen door R-DLP. In het veld wordt vaak gevraagd naar een ‘DLP-er’ waardoor het niet duidelijk is welke DLP bedoeld wordt.

 • Verontreinigd of verdacht?
  Er was onduidelijkheid over de termen ‘verontreinigd’ en ‘verdacht’. De term verdachte locatie wordt gehanteerd vanuit het historisch onderzoek. In de CROW 400 werd de term verdacht ook gebruikt om aan te geven dat de locatie verontreinigd is, wat tot verwarring leidde. In de herziene versie wordt gesproken van verontreinigde of niet-verontreinigde locaties als het gaat over arbeidsomstandigheden. De term onverdachte of verdachte locaties wordt gebruikt in het perspectief van bodemwetgeving.

Overgangstermijn verlengd
Met het publiceren van de herziene versie is de overgangstermijn verruimt. De CROW-publicatie 132 kan nog tot 1 januari 2019 worden gebruikt.

Meer informatie
Wij hebben de verschillende wijzigingen van de CROW 400 in juni 2017 en december 2017 voor u gebundeld op onze website.

Meer informatie over de herziene richtlijn, de roadshows en de examens voor de R-DLP (die beiden vanaf maart starten) kunt u vinden op de website van het CROW.

Contact
Hebt u vragen over de wijzigingen of wilt u weten hoe de richtlijn kan worden toegepast in uw organisatie? Neem contact op met Daan van Wieringen, daan.vanwieringen@tauw.com, +31 61 09 42 47 1.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.