Ingenieursdiensten voor Meanderende Maas

De dijk tussen Ravenstein en Lith wordt versterkt, de Maas krijgt meer ruimte en het gebied wordt ontwikkeld. Het project Meanderende Maas richt zich op beide zijden van de Maas, zowel in Brabant als Gelderland, tussen de A50 bij Ravenstein en de sluis bij Lith. Het projectteam Meanderende Maas heeft de combinatie Tauw, Witteveen+Bos, Land-id en Bureau Drift - die opereert onder de naam Ingenieursteam Meanderende Maas - geselecteerd voor het uitvoeren van ingenieursdiensten.

Vanaf 1 december 2017 tot eind 2019 gaat het ingenieursteam onderzoeken en reken- en tekenwerk verrichten voor het dijkversterkings-, rivierverruimings- en gebiedsontwikkelingsproject Meanderende Maas, verkenning Ravenstein-Lith. Het ingenieursteam neemt hierin ook ideeën mee uit de omgeving van het project. Met de versterking van de 25 kilometer lange dijk tussen Ravenstein en Lith, in combinatie met verruiming van de Maas, worden in de toekomst zo'n 270.000 mensen beschermd tegen overstromingen.

Meepraten, -denken en -ontwerpen

Het project bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Het ingenieursteam verricht in deze periode veel (technische) onderzoeken, zoals bodem- en waterstandsonderzoek. Ook gaat het team globale ontwerpen maken en de bijbehorende kosten ramen.

In deze fase worden ook ideeën en suggesties van bewoners, ondernemers, recreanten en andere betrokkenen opgehaald. Dit kunnen suggesties zijn die bijdragen aan het versterken van de dijk tussen Ravenstein en Lith, of initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken. De omgeving kan dus meepraten, meedenken en mee-ontwerpen. Op deze manier wordt toegewerkt naar een besluit in 2019 over een pakket maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling (het voorkeursalternatief) waarin de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk een plaats krijgen.

Planning en samenwerkende partners

De verkenningsfase van Meanderende Maas eindigt in 2020. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. Naar verwachting start de uitvoering in 2023 en zijn de werkzaamheden afgerond in 2028.
Meanderende Maas verkenning Ravenstein - Lith is een samenwerkingsverband van 10 verschillende partijen: de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Oss, West Maas en Waal en Wijchen, Natuurmonumenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Waterschap Aa en Maas is de trekker van de verkenning.

Meanderende Maas maakt onderdeel uit van het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Meer informatie over het project is te vinden op www.meanderendemaas.nl

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.