Inspectie op gevaarlijke stoffen

Denkt u aan het Register Gevaarlijke Stoffen?

21 juni 2021

De COVID-19 epidemie heeft wereldwijd veel teweeggebracht en vraagt veel aandacht en aanpassingsvermogen van bedrijven en overheidsinstanties. Zo heeft Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) een half jaar geleden veel bedrijven gevraagd om de algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) digitaal aan te leveren. Daarnaast heeft I-SZW medio februari 2021 brieven verstuurd met het verzoek om het register gevaarlijke stoffen aan te leveren. TAUW ziet een trend in de manier van inspectie; er is meer focus op de administratieve controle. Wij zien dat deze ontwikkeling zich ook doorzet richting de toekomst.

Wat betekent het voor u?

U heeft als werkgever de plicht om uw werknemers te beschermen (Burgerlijk wetboek, artikel 7:658) tegen het lijden van schade tijdens werkzaamheden, oftewel de gevaren en risico’s op het werk. Het opstellen van een RI&E is de manier om de risico’s en gevaren in kaart te brengen en wordt tevens vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5, verplicht gesteld. Meer informatie hierover kunt u onder andere vinden op het Arboportaal en I-SZW.

Voorgenoemde RI&E is arbeid breed. Naast aspecten zoals bedrijfshulpverlening, arbeidsomstandighedenbeleid en fysieke belasting, maken gevaarlijke stoffen hier ook onderdeel van uit. Volgens artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet uw bedrijf beschikken over een inventarisatie van de gevaarlijke stoffen als onderdeel van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Dit is ongeacht of uw werknemers daadwerkelijk met de gevaarlijke stoffen werken. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken.

Een bezoek aan uw bedrijf door de I-SZW in 2021 is niet uitgesloten. Bij een inspectie wordt nagegaan of u wel aan de wet- en regelgeving voldoet en als er iets mis is, volgt er - afhankelijk van de ernst - een waarschuwing. Bij een ernstige overtreding kan het werk stilgelegd worden en kunt u een boete opgelegd krijgen.    

Niet alleen de financiële gevolgen zijn belangrijk. Bent u niet in het bezit van een (actuele) RI&E en een register gevaarlijke stoffen, dan weten u en uw werknemers niet wat de risico’s zijn.  Hiermee lopen uw werknemers gevaar. Bovendien kan dit leiden tot imagoschade wanneer zich een incident met gevaarlijke stoffen voordoet.    

Wij geloven dat inzicht en bewustwording ervoor kan zorgen dat u en uw werknemers in een veilige werkomgeving kunnen blijven werken, en dat dit het risico bekwaam gedrag bevordert.

 

Ook goed voorbereid zijn?

Ga voor meer informatie over de inspectie, de RI&E en het register gevaarlijke stoffen (inclusief het 4-stappenplan) en onze handige hand-out Goed voorbereid de inspectie tegemoet: het 4 stappenplan’ uitgelegd’ naar onderstaande webpagina

Heeft u uw gevaarlijke stoffen in beeld?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.