Interactieve MER voor Omgevingsvisie provincie Utrecht

De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij werkt de provincie samen met Tauw aan de inzet van de interactieve tool Tygron Engine, die op snelle en transparante wijze inzicht geeft in effecten op de fysieke leefomgeving. Dit versimpelt het proces om tot een goede Omgevingsvisie en milieueffectrapport (MER) te komen.

Interactieve en digitale tools voor een gemakkelijker proces
Met de Omgevingsvisie wil de provincie goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en hier richting aan geven. Daarbij gaat het om zaken als: hoe gaan we om met natuurgebieden of met de aanhoudende behoefte aan woningen en hoe stroomlijnen we de toename van het verkeer? Belangrijke vraagstukken die elkaar beïnvloeden en die in samenhang worden bekeken.

Voor deze Omgevingsvisie is een planMER nodig. Om de invloed van de Omgevingsvisie op de leefomgeving in beeld te brengen, wil de provincie gebruikmaken van interactieve en digitale tools. Het gaat hierbij in elk geval om de Tygron Engine, al dan niet in combinatie met andere tools zoals arcGIS. De provincie maakt op gemeentelijk niveau al gebruik van interactieve en digitale instrumenten om de effecten van nieuwe ontwikkelingen op de milieu-leefomgevingskwaliteit op basis van milieukwaliteitsprofielen inzichtelijk te maken.

Tauw is gevraagd om de komende maanden samen met de provincie een methodiek uit te werken voor het planMER voor de Omgevingsvisie. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op het gebruik van interactieve en digitale tools. Door het inzetten van deze tools kunnen effecten van keuzes snel en op navolgbare wijze inzichtelijk worden gemaakt. Dit versnelt het gezamenlijke proces om te komen tot alternatieven en optimalisatiemogelijkheden vanuit milieuoogpunt. 

Deze methodiek wordt onder meer vertaald in de Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) die voorafgaand aan het planMER wordt gepubliceerd. Wij dragen bij aan het totstandkomen van deze NRD.

Plannen en experimenteren in een 3D-omgeving
Tauw werkt ook aan diverse andere projecten waar de interactieve tool Tygron Engine wordt ingezet om ruimtelijke plannen snel, transparant en integraal te verkennen en af te stemmen. Bijvoorbeeld voor de kansenkaart en gebiedsvisie voor de Vechtzone in Utrecht. Overheden, experts, beleidsmakers en inwoners kunnen met deze tool samen op een intuïtieve manier in een realistische 3D-omgeving plannen maken en experimenteren met scenario’s en strategieën voor gebiedsontwikkeling.

Wilt u meer weten over hoe interactieve tools uw MER verbeteren? Neem dan contact op met Martijn Gerritsen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.