Inwerkingtreding herziene ARIE-regeling

Op 1 januari 2023 treedt de herziening van de regeling rond de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (hierna ARIE-regeling) in werking. Deze regeling is onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit en heeft als doel om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe regeling valt onder de Arbowetgeving en is direct werkend op uw bedrijf. Het is om daarom belangrijk om te controleren of deze nieuwe regeling op uw bedrijf van toepassing is.

26 december 2022

Drempelwaarde bepalend

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf  is bepalend. Binnen de nieuwe ARIE-regeling wordt verwezen naar een lijst met drempelwaarden per gevaarlijke stof.
Deze lijst met gevaarlijke stoffen is dus bepalend of uw bedrijf wel of niet aan de nieuwe ARIE-verplichtingen moet voldoen.

Het eerste deel van de lijst omvat categorieën van gevaarlijke stoffen op basis van de CLP-indeling. Het tweede deel bevat met naam genoemde stoffen. Per stofcategorie en per naam genoemde stof is een drempelwaarde vastgesteld. De aanwijssystematiek is vergelijkbaar met die vanuit het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) en bestaat uit:

 • beoordeling of de binnen het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen met naam genoemd zijn of vallen onder de stofcategorieën
 • toetsing of de aanwezige hoeveelheid (op enig moment) de bijbehorende drempelwaarde overschrijdt
 • toetsing of het bedrijf door de sommatiebepaling aangewezen wordt.

Op de lijst staan stoffen die ontplofbaar, brandbaar en / of toxisch zijn. Als nieuwe categorie zijn in de regeling opgenomen, stoffen die huidcorrosie (H314) veroorzaken. Deze stoffen hebben allen een potentieel effect op de mens bij blootstelling. De drempelwaarden zijn dusdanig gekozen dat de regeling (en de bijbehorende verplichtingen) van toepassing is op Brzo-bedrijven, zowel lagedrempelinrichtingen als hogedrempelinrichtingen.

Impact nieuwe regeling op sectoren

TAUW onderzocht voor u wat de impact is van de nieuwe ARIE-regeling op de verschillende sectoren. Uit dit onderzoek kwam het volgende:

1) Bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, energiesector, afvalbranche en bedrijven met grote waterbehandelingsinstallaties gaan onder de regeling vallen vanwege de aanwezigheid van zuren en basen (huidcorrosie, H314).

2) Bedrijven uit de datacenterbranche vallen mogelijk onder de regeling vanwege de aanwezigheid van aardolieproducten.

3) De bedrijven, die voorheen vlak onder de lagedrempel vanuit het Brzo zaten, vallen per 1 januari 2023 onder de nieuwe ARIE-regeling.


Verplichtingen ARIE-regeling

Indien uw bedrijf ARIE-plichtig is, dan kan dit mogelijk veel impact hebben op de bedrijfsvoering van uw organisatie. U moet immers gaan voldoen aan de (aanvullende) verplichtingen vanuit de regeling. Wij hebben de belangrijkste verplichtingen vanuit de ARIE-regeling hieronder opgesomd. Brzo-bedrijven worden geacht om reeds aan een aantal verplichtingen te voldoen:

 • Melding maken hij de Nederlandse arbeidsinspectie – Meld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie dat de ARIE-regeling op uw bedrijf van toepassing is. Dit geldt ook voor Brzo-bedrijven, lage- en hogedrempelinrichtingen, waarop de ARIE-regeling van toepassing is. Omdat de oorsprong van de ARIE in de Arbowetgeving ligt, wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie de wetgeving gehandhaafd. De arbeidsinspectie gaat per 1 januari 2023 handhaven en geven bedrijven die net zijn toegetreden tot de nieuwe ARIE-regeling de tijd om te voldoen aan de nieuwe verplichtingen.
 • Opstellen Preventiebeleid - Uw bedrijf dient een beleid op te stellen inzake de beheersing van de risico's van zware ongevallen. Dit kan bijvoorbeeld in een Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo-document).
 • Opstellen Veiligheidsbeheerssysteem – Het opstellen, implementeren en onderhouden van een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) is verplicht. Het VBS moet zijn afgestemd op de gevaren, de industriële werkzaamheden en de complexiteit van de organisatie in de inrichting en is gebaseerd op de evaluatie van de risico's.
 • Identificatie en evaluatie van de risico’s - Alle gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen systematisch moeten geïdentificeerd en geëvalueerd worden. Dit kan middels het opstellen van een installatie-scenario-document.
 • Bedrijfsnoodplan opstellen - Het opstellen van een intern noodplan (bedrijfsnoodplan) is verplicht. Het plan dient gebaseerd te zijn op basis van de geïdentificeerde scenario’s met betrekking tot zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
 • Beheer van wijzigingen - Bij wijzigingen binnen uw bedrijf moet u bovengenoemde documenten bezien en indien nodig actualiseren.
 • Deskundige bijstand - Uw bedrijf moet zich bij het opstellen en implementeren laten bijstaan door een deskundige (gecertificeerde (hogere) veiligheidskundige of een gecertificeerde arbeidshygiënist). Deze verplichting geldt aanvullend voor Brzo-bedrijven.
 • Externe communicatie - Uw bedrijf moet inlichtingen ten aanzien van effecten van zware ongevallen bij uw bedrijf die mogelijk gevolgen kan hebben bij uw naburige bedrijven of inrichtingen, aan deze bedrijven communiceren. Deze verplichting geldt aanvullend voor Brzo-bedrijven.

Voor het opstellen en implementeren van de bovengenoemde documenten heeft u de tijd tot 31 december 2023. Bij het opstellen en/of wijzigen van bovengenoemde verplichtingen dient u zich te laten bijstaan door een deskundige (gecertificeerde (hogere) veiligheidskundige of een gecertificeerde arbeidshygiënist).

Of u voldoet aan bovenstaande verplichtingen zal vanaf 2024 eens in de drie jaar tijdens een inspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie gecontroleerd worden.


TAUW biedt hulp!

We snappen dat de herziene regeling voor veel vraagtekens kan zorgen. Binnen TAUW hebben wij een brede expertise en specialistische kennis op het gebied van arbeidsveiligheid en gevaarlijke stoffen.  Wij hebben de volgende diensten voor u beschikbaar:

 • ARIE-Calculator - Onze experts bepalen of uw bedrijf ARIE-plichtig is met behulp van een door onze experts ontwikkelde ARIE-calculator.
 • ARIE-Check - Onze experts gaan na in hoeverre uw bedrijf reeds voldoet aan de verplichtingen vanuit de ARIE-regeling.
 • ARIE-Documentatie – Onze experts ondersteunen u bij het opstellen van de verplichte documentatie, zoals het Pbzo-document, Veiligheidsbeheersysteem (VBS), installatiescenario’s en het bedrijfsnoodplan.
 • ARIE-Verplichte expertise aanwezigheid – Onze experts zijn zeer geschikt voor de rol van deskundige (gecertificeerde (hogere) veiligheidskundige of een gecertificeerde arbeidshygiënist)


Direct advies over de nieuwe ARIE-regeling! Vraag het onze experts 

Voor vragen en/of hulp over de herziene ARIE-regeling kunt u contact opnemen met Arjan van Zeeburg (tel 06 51 20 86 40) of Pieter Luiten (06 29 24 08 77). Of ga naar herziene ARIE-regeling 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.