IPPC-installaties moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer

Recent is er vanuit de DCMR (Milieudienst Rijnmond) een bericht verstuurd naar diverse bedrijven in Zuid-Holland met een IPPC-installatie. Het bericht betreft de verplichting een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voor bedrijfsactiviteiten en de handhaving hierop.

Heeft uw bedrijf een IPPC-installatie? Dan dient uw inrichting te voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico (artikel 2.9, Activiteitenbesluit), conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bent u al in compliance ten aanzien van artikel 2.9 uit het Activiteitenbesluit milieubeheer? De DCMR gaat al snel handhaven op IPPC-bedrijven. U dient nog in 2019 in compliance te zijn. Tauw helpt u om aan dit besluit te voldoen.


Handhaving

In artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer is beschreven dat bedrijven bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten treffen, waarmee zij een verwaarloosbaar bodemrisico realiseren. Doordat het overgangsrecht van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer is vervallen per 1 januari 2016, zijn bedrijven die niet voldoen aan het ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ dan wel ‘aanvaardbaar bodemrisico’ conform 2.9 en 2.9a van het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor de hele inrichting in overtreding. Naar aanleiding hiervan is door het DCMR aangekondigd handhavend op te treden als nog niet voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico is gerealiseerd of maatwerk is aangevraagd. Tauw heeft al tal van bedrijven geholpen bij deze werkzaamheden, die ook zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Toetsing

Een verwaarloosbaar bodemrisico is gedefinieerd als een situatie zoals beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB). De NRB toetst de effectiviteit van aanwezige bodembeschermende maatregelen en voorzieningen bij alle afzonderlijke bedrijfsactiviteiten aan de hand van de bodemrisicochecklist (BRCL). De toetsing leggen zij vervolgens vast in een Bodemrisicoanalyse (BRA). Uit deze toetsing blijkt of voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico is gerealiseerd of dat een plan van aanpak/verzoek tot maatwerkvoorschrift noodzakelijk is om te komen tot een aanvaardbaar bodemrisico.

Hoe weet u of u voldoet?

Conform de NRB weet u of uw inrichting voldoet aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Dat doet u eenvoudig met behulp van een Stappenplan dat in hoofdstuk 2 van deel 3 van de NRB is beschreven. Dit wordt vaak de ‘NRB-toets’ of ‘Bodemrisicoanalyse’ (BRA) genoemd. Vindt binnen uw inrichting bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks plaats? Dan dient u ook een actueel tankoverzicht te hebben met de categorisering conform de Richtlijn ‘Bodembescherming atmosferische Bovengrondse opslagtanks’, de zogenaamde BoBo-Richtlijn. Als uw tanks de hierin beschreven categorie A behalen, voldoen uw tanks aan het verwaarloosbaar bodemrisico. Dit tank-overzicht maakt onderdeel uit van de NRB-toets. Als dergelijke tanks zijn voorzien van lekdetectie, hoeven deze niet te voldoen aan deze eis.

Actie

Indien uw bodembedreigende bedrijfsactiviteiten nog niet zijn getoetst aan de NRB 2012 dient u dit conform de BRCL te doen en deze toetsing vervolgens vast te leggen in een BRA. Hieruit blijkt vervolgens of u voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico heeft gerealiseerd of nog niet. Mocht dit wel het geval zijn, dan hoeft u verder geen actie uit te voeren.

Mocht uit de BRA blijken dat voor bepaalde activiteiten geen verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd kan worden, dan dient uw bedrijf hiervoor aanvullende maatregelen/voorzieningen te treffen en hiervoor maatwerk aan te vragen. Vanuit Tauw kunnen wij zowel bij het opstellen van een bodemrisicoanalyse als bij het aanvragen van maatwerk u hierbij op een goede manier ondersteunen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen de Groot.

Voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico?

Leg uw vraagstuk aan ons voor. Tauw adviseert u graag!