Klimaatadaptatie biedt kansen om leefbaarheid te verbeteren

De aandacht voor klimaatverandering is terug van weggeweest. Het KNMI heeft net de nieuwe klimaatscenario’s gepresenteerd, en op Rijksniveau wordt gewerkt aan de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en ondersteunende klimaattools om hitte en droogte in beeld te krijgen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor hoe overheden werken aan klimaatadaptatie.

Klimaatbestendige stad

Voor Nederland is de verwachting dat de voorspelde stijging van de gemiddelde temperatuur extremer weer met zich meebrengt: natter, droger en heter. Dit geeft wateroverlast, schade aan funderingen en groen en mogelijk hittestress. Door tijdig te onderzoeken wat deze klimaatveranderingen voor een stad betekenen is het mogelijk hierop te anticiperen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw en herinrichting. Denk daarbij aan de inrichting van verkoelend groen of pleinen als plek voor waterberging voor extreme neerslag.

WOLK en hittestresskaart Tauw

Tauw heeft tools ontwikkeld die snel inzicht geven in de impact van klimaatveranderingen op kwetsbare plekken en groepen in de stad. Tools die helpen oplossingen te kiezen en mede inzicht geven in de kosten en baten.

Een klimaatscan van de stad bestaat onder andere uit het in kaart brengen van wateroverlast (WOLK) en hittestress. Met deze klimaatscan wordt gezocht naar concrete locaties in de stad waar het leefklimaat kan worden verbeterd. In overleg met de diverse stakeholders (gemeentelijke afdelingen, provincie, waterschap, bewoners en andere doelgroepen) worden probleemlocaties en oplossingen besproken om samen tot een integraal, kosteneffectief maatregelpakket te komen.

Gemeenten die hier al mee aan slag zijn, zijn onder andere Amsterdam, Diemen, Groningen, Eindhoven en Bergen (NH).

Contactpersoon: Jeroen Kluck