Klimaattoets 1.0 helpt gemeenten bij klimaatbestendig ontwerpen

Om onze steden en dorpen gezond te houden moeten gemeenten aan de slag met een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving. Maar hoe vertaal je klimaat- of hittebestendigheid in concrete uitgangspunten voor een ontwerp? En vanaf welke waterbergingscapaciteit spreek je van ‘klimaatbestendig’? Om tot concrete ontwerpeisen te komen heeft Tauw samen met diverse gemeenten de Klimaattoets 1.0 ontwikkeld.

Klimaatbestendig ontwerpen

De Klimaattoets 1.0 biedt partijen handvaten om ontwerpen - in welke fase dan ook - te toetsen aan de mate van klimaatbestendigheid. De toets helpt gemeenten concrete keuzes te maken over wat een klimaatbestendige inrichting is en helpt bij inrichtingsprojecten op deze keuzes te sturen. Ook kan de toets worden ingezet als hulpmiddel om belangen integraal af te wegen, beleid op te stellen en voor te sorteren op maatregelen.

De Klimaattoets neemt binnen ontwerpen de aspecten wateroverlast, hitte en droogte onder de loep. Gebruikers kunnen kiezen welke doelen en criteria ze op deze aspecten nastreven en welke grenswaarden ze daarbij hanteren. Door hier in het ontwerpproces regelmatig op te toetsen, wordt aan de hand van een score berekend in hoeverre het ontwerp klimaatbestendig is. Ook wordt door middel van praktijkvoorbeelden per doel en criterium weergegeven hoe er invulling aan gegeven kan worden

Totstandkoming en ervaringen

Tauw heeft de toets ontwikkeld in een community of practice, samen met zes Brabantse gemeenten (Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Helmond), drie waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel), de provincie Noord-Brabant, de Hogeschool van Amsterdam, HAS Hogeschool, Wageningen Environmental Research (WENR) en Deltares.

De betrokken partijen zagen een groot voordeel in het toepassen van de toets in het beginstadium van het planproces. Enerzijds om zo de ontwerprichtlijnen zelf te verkennen, anderzijds om de ontwerpen nog te kunnen aanpassen. Om partijen te helpen het integrale gesprek aan te gaan en de eisen & wensen bij inrichtingsprojecten helder te krijgen, is de toets naar een spelvorm omgezet.

Doorontwikkeling Klimaattoets 1.0

De Klimaattoets 1.0 is in ontwikkeling; momenteel wordt gekeken of het mogelijk is om ook aspecten als gezondheid en biodiversiteit te integreren. Verder verkennen we de mogelijkheid om een koppeling met wijktypologieën te leggen en de tool geschikt te maken voor burgerparticipatie. Ook een koppeling met de Klimaatmonitor behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten over de Klimaattoets 1.0?

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen? Neem dan contact op met Eefje Vissers-Dortmans, eefje.vissers@tauw.com, 06 54 71 24 27.
Meer informatie over onze expertise op het gebied van klimaatadaptatie >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.