Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen

Onlangs is de Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen verschenen. Tauw heeft de leidraad samen met Arcadis opgesteld in opdracht van STOWA.

De Leidraad geeft aanbevelingen voor de toetsing, ontwerp en beheer van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen zodat de verschillende waarden en functies ervan optimaal tot hun recht komen. Hierbij dient het kunstwerk te voldoen aan functionele en constructieve uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden.

Rol van Tauw

Tauw heeft de leidraad opgesteld in opdracht van STOWA. Een onafhankelijke begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van waterschappen en provincies, heeft de leidraad van inhoudelijk commentaar voorzien. Ook is een onafhankelijke review uitgevoerd door drie specialisten uit het werkveld. Dit heeft geresulteerd in een leidraad waarin zo goed als mogelijk is aangesloten op de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers zonder de relevante wet- en regelgeving uit het oog te verliezen.

Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK

De leidraad maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK, opgesteld door het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. In dit programma worden handreikingen en leidraden ontwikkeld voor het normeren, ontwerpen, toetsen, verbeteren en beheren van de regionale waterkeringen en de hierin opgenomen waterkerende kunstwerken. STOWA coördineert de uitwerking van dit programma.

Contact persoon: Jibbe Poppen