Milieu-effectrapportage en Provinciaal Inpassingsplan voor Grenscorridor N69

De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Grenscorridor N69 vergroten door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg en door de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te versterken. Tauw is penvoerder van een consortium dat de Milieu-effectrapportage en het Provinciaal Inpassingsplan opstelt inclusief alle bijkomende ontwerpen en onderzoeken.

De Grenscorridor N69 betreft het gebied van Eindhoven tot aan België en van Eersel en Veldhoven tot aan Heeze-Leende. Door de forse verkeerstoename is de N69 overbelast geraakt. De aanleg van een nieuwe verbindingsweg, de Westparallel plus, heeft grote invloed op de omgeving.

Impuls

De provincie en haar partners maken van de mogelijkheid gebruik om tegelijk met de aanleg van deze weg ook de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te versterken waarbij oog is voor bewoners en bedrijven, landbouw, natuur, water en recreatie.

Na drie jaar intensief overleg met 25 samenwerkende partijen ligt er nu een Gebiedsakkoord waarin een zoekgebied voor de nieuwe verbindingsweg is opgenomen. Hierin staat beschreven hoe de partners oplossingen gaan realiseren om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek op te lossen en een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

MER en PIP

Het consortium Tauw (penvoerder), BügelHajema, wUrck en Goudappel onderzoekt momenteel de milieueffecten van vier alternatieven en diverse varianten. Deze worden vastgelegd in het Milieu-effectrapport (MER) dat meegenomen wordt bij de besluitvorming over de Grenscorridor N69 om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief.

Het door de bestuurders gekozen voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een Provinciaal InpassingsPlan (PIP). Om een duidelijke impressie te krijgen van het voorkeursalternatief wordt er een interactief 3D-model opgesteld dat als basis dient voor de communicatie met belanghebbenden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.