Monitoring vertroebeling Julianakanaal

Het water in het Julianakanaal in Limburg is onderhevig aan een flinke vertroebeling. Omdat de gevolgen van deze vertroebeling op flora en fauna in het kanaal niet bekend zijn, heeft Rijkswaterstaat Limburg Tauw opdracht gegeven de vertroebeling een jaar lang te monitoren.

Effecten

De gevolgen van de vertroebeling op flora en fauna zijn onbekend. Ook kan een hoge mate van vertroebeling problemen opleveren voor de inname van water voor de industrie. In de nabije toekomst gaan veel werkzaamheden in het kanaal plaatsvinden, waaronder verbreding van het kanaal wat wellicht voor nog meer vertroebeling zal zorgen.

Monitoring

Tauw bemonstert sinds eind 2010 maandelijks de vertroebeling. Aanvullend heeft Tauw een biologische monitoring uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Kaderrichtlijn Water naar 3 ecologische kwaliteitsindicatoren: vis, macrofyten en macrofauna. Zo kunnen de effecten op de doelstellingen met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water in beeld worden gebracht.

Tauw werkt al tientallen jaren met succes aan kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater en draagt met de nodige kennis, expertise en ervaring bij aan KRW-gerelateerde projecten door heel Nederland.

Zie ook:
Tauw en waterkwaliteit
Tauw en visecologie

Contact persoon: Emy Visser