Motie Eerste Kamer: gemeentes zorg voor milieueffectrapport bij omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Eerste Kamer stemde hier 14 maart mee in. Daar zijn enkele moties bij aangenomen. Eén van die moties (Kluit c.s.) roept op dat gemeenten zorgen voor een milieueffectrapport (MER) bij hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Wat betekent de mer-plicht en hoe laat je het MER goed aansluiten bij de omgevingsvisie en het omgevingsplan?

22 maart 2023

Mer-plicht Omgevingswet

Een milieueffectrapportage (mer) is veel meer dan een rapportage alleen. Het is een procedure met als doel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en besluitvorming van een plan of project. In de Omgevingswet is beschreven in welke gevallen er voor een plan of project een mer-plicht geldt. Dat is bijvoorbeeld van toepassing als een omgevingsvisie of omgevingsplan kaders stelt voor opvolgende besluiten die op zichzelf mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn (denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning voor een windmolenpark of woningbouwproject). Daarnaast als de beleidskeuzes of activiteiten leiden tot significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied dan is een passende beoordeling nodig op grond van de Wet Natuurbescherming. Dit leidt in veel gevallen ook tot een mer-plicht.

De motie verandert niets aan deze regels, maar zorgt wel dat er expliciet naar die mer-plicht wordt verwezen. “De Kamer (…) verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat, voor zover relevant voor 1 januari 2024, alle gemeenten een milieueffectrapportage maken voor de omgevingsvisies- en/of het omgevingsplan” (zie link).

 

 

MER zorgt voor een betere omgevingsvisie

Een omgevingsvisie vormt de leidraad voor de inrichting van de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. Bestaande kwaliteiten vormen hierbij het vertrekpunt. Een MER kan een omgevingsvisie goed ondersteunen en versterken. De MER is namelijk geen toets achteraf, maar is volwaardig onderdeel van het proces en geeft op tijdig input voor (het ontwerp van) de omgevingsvisie. Die interactie tussen het proces van een omgevingsvisie en de mer-procedure zorgt echt voor een betere omgevingsvisie. En dat is precies de bedoeling van het mer-instrumentarium.

TAUW ondersteunt provincies en gemeenten met opstellen van milieueffectrapportages

TAUW heeft ruime ervaring met het opstellen van milieueffectrapportages voor omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wij ondersteunen onder andere de gemeentes Arnhem, Utrechtse Heuvelrug, Schagen, Pijnacker Nootdorp en de provincies Utrecht en de Noord-Holland. Het MER heeft de omgevingsvisie verder aangescherpt en heeft diverse aanbevelingen geformuleerd voor het vervolgtraject. TAUW zet deze aanpak nu ook in bij de MER-en voor de omgevingsvisies van de gemeenten Zaanstad, Den Helder, Edam-Volendam, Oss en Rijswijk.

Voor de gemeente Leeuwarden stellen wij momenteel een MER op voor het omgevingsplan, eerder deden we dit al voor de gemeente Steenwijkerland.

Meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand formulier of ga naar TAUW.nl/omgevingswet

Heeft u vragen over een MER voor de omgevingsvisie of omgevingsplan van uw gemeente?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!