Natuurkaart Tauw brengt beschermde plant- en diersoorten in beeld

Binnenkort zal de nieuwe Wet natuur de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet vervangen. De opzet van de nieuwe wet is eenvoudiger en sluit beter aan bij de internationale wet- en regelgeving. Uiteindelijk moet de Wet natuur onderdeel worden van de Omgevingswet.

Eén loket

De komst van de nieuwe wet heeft gevolgen voor gemeenten en omgevingsdiensten. Een aanvraag voor een natuurontheffing of -vergunning wordt voortaan bij het omgevingsloket ingediend. Wij merken dat veel gemeenten op zoek zijn naar praktische hulpmiddelen om de uitvoering van natuurwetgeving efficiënt aan te pakken.

Natuurkaart

De Natuurkaart is een handige webtool om beschermde natuurwaarden binnen een gebied snel en eenvoudig in beeld te brengen. Met één klik op de kaart wordt informatie zichtbaar over de beschermde plant- en diersoorten die in een bepaald gebied worden verwacht of juist worden uitgesloten.

De Natuurkaart is een digitale topografische kaart met alle beschermde tabel 2 en 3 soorten en jaarrond beschermde vogels (binnen de Flora en faunawet). Bij de selectie van een gebied op de kaart worden beschermde soorten getoond die in dit type habitat voorkomen en die op basis van regionale verspreiding aanwezig kunnen zijn. Met deze soorten moet in het kader van de natuurwetgeving rekening worden gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Net zo belangrijk zijn de soorten die niet verwacht worden. Hiermee hoeft bij de planvorming dus geen rekening te worden gehouden.

Gratis demo

Klik hier voor meer informatie en een gratis demo.