Nieuwe Klimaattoets 1.0 toetst leefomgeving op klimaatbestendigheid

Tauw heeft samen met zes Brabantse steden (Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Helmond), de waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel), de provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool, Wageningen Environmental Research, Deltares en de Hogeschool van Amsterdam in een community of practice het prototype voor de Klimaattoets 1.0 ontwikkeld. Deze klimaattool biedt partijen handvatten om de klimaatbestendigheid van de leefomgeving te toetsen.

Onze steden, dorpen en gemeenten hebben in toenemende mate te kampen met problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit, energievoorziening, watervoorziening en gezondheid. Omdat die problemen aan elkaar zijn gerelateerd, elkaar beïnvloeden en versterken, is er behoefte aan integrale oplossingen. Dat vraagt om stedenbouwkundige ontwerpen, ordeningsprincipes en technieken die meerdere knelpunten tegelijk oplossen en de leefomgeving bestand maken tegen de toenemende druk. Om knelpunten te doorgronden en oplossingen in te passen, is interdisciplinaire kennis en kunde noodzakelijk om de leefomgeving klimaatbestendig, gezond en leefbaar te houden.

Daarom heeft het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving het project ‘Klimaatbestendigheid getoetst’ in het leven geroepen, met als doel om de Klimaattoets 1.0 te ontwikkelen en om kennisoverdracht en -uitwisseling te bevorderen.

Ontwerpen toetsen aan klimaatbestendigheid

De Klimaattoets 1.0 is ontwikkeld om ontwerpen - in welke fase dan ook - te toetsen aan de mate van klimaatbestendigheid. De toets helpt gemeenten concrete keuzes te maken over wat een klimaatbestendige inrichting is en helpt bij inrichtingsprojecten op deze keuzes te sturen. Daarbij wordt gekeken naar de aspecten wateroverlast, hitte en droogte (zie afbeelding hieronder). Gebruikers van de tool kunnen kiezen welke doelen en criteria ze op deze aspecten nastreven en aangeven welke grenswaarden ze daarbij hanteren. Door hier in het proces regelmatig op te toetsen, wordt aan de hand van een score berekend in hoeverre het ontwerp klimaatbestendig is. Ook wordt - door middel van praktijkvoorbeelden - per doel en criteria weergegeven hoe hier invulling aan gegeven kan worden.


<Klik op het beeld voor een vergroting>

Uit ervaringen van de betrokken partijen blijkt dat de toets het best kan worden ingezet in een zo vroeg mogelijk stadium van het planproces (dus niet zozeer als toetsingsinstrument achteraf). Dit helpt partijen om - aan de hand van de criteria in de toets - het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld collega’s van parkeerbeleid en projectontwikkelaars.

Vervolgstappen Klimaattoets 1.0

De komende tijd zullen wij de toets inzetten voor klimaatsessies met onze opdrachtgevers en daarmee ook verbeterpunten ophalen voor de doorontwikkeling ervan. Ook een koppeling met de klimaatmonitor zien wij als een logische vervolgstap.

Bent u geïnteresseerd?

Wij komen graag toelichten hoe de toets werkt. Ook kunnen wij een workshop organiseren die leidt tot meer bewustwording binnen uw gemeente of waterschap.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Klimaatadaptatie

<fotobijschrift: Roland Loeve; Parc André Citroën in Parijs>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.