Nieuwe stikstofwet regelt vrijstelling tijdelijke (bouw)werkzaamheden

De nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) treedt per 1 juli 2021 in werking. Als gevolg daarvan worden bouw- en sloopwerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie.

24 juni 2021

Voor welke activiteiten geldt deze vrijstelling?

De vrijstelling geldt voor tijdelijke stikstofemissies en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik van een gebouw of verkeer dat over een weg rijdt. Deze tijdelijke stikstofemissies en het feit dat de vrijstelling alleen geldt voor de gevolgen van stikstofdepositie (en niet voor bijvoorbeeld geluid- of lichtverstoring) maakt de vrijstelling partieel. 

Voorbeelden van activiteiten die onder de vrijstelling vallen, zijn de bouw en sloop van woningen, utiliteitsgebouwen, bruggen en viaducten, en bouw- en aanlegactiviteiten voor duurzame energieopwekking, grond-, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, grondverzet voor het bouwrijp maken van een terrein, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen en energie- en drinkwaterinfrastructuur. De vrijstelling omvat ook de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats, en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-effecten als gevolg van de werkzaamheden.

 

Wat betekent dit voor projecten?

Wanneer er geen sprake is van een structurele stikstofemissie in de gebruiksfase zijn deze bovengenoemde activiteiten in de toekomst per definitie niet meer Wnb-vergunningsplichtig. Onderzoek naar stikstofdepositie voor projecten lijkt met deze partiele vrijstelling dus simpeler te worden. De kans dat stikstofdepositie een showstopper is voor de realisatie van een project wordt daarmee ook kleiner.

De partiële vrijstelling kan ook helpen bij het vaststellen van bestemmingsplannen door gemeenten. Als het bestemmingsplan dient om bepaalde bouwactiviteiten of de aanleg of wijziging van werken mogelijk te maken, zal voor dit onderdeel van het plan kunnen worden verwezen naar het feit dat al een beoordeling door de wetgever heeft plaatsgevonden die een partiële vrijstelling voor de bouwfase van het project heeft vastgesteld. 

De vrijstelling voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden is mogelijk aangezien er met de nieuwe stikstofwet substantieel en structureel aan stikstofreductie en natuurverbetering wordt gewerkt en de tijdelijke emissies van activiteiten door de bouwsector beperkt zijn ten opzichte van de totale stikstofdepositie van binnenlandse bronnen. De redenering is dat de vrijstelling voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg zal staan; zie de memorie van toelichting.

 

Juridische houdbaarheid

Opgemerkt wordt dat er twijfels zijn over de juridische houdbaarheid van deze partiele vrijstelling. Kun je bijvoorbeeld volhouden dat de bouw van 5.000 woningen gedurende 10 jaar (is dit nog tijdelijk?) op een locatie vlak naast overbelaste stikstofgevoelige natuur het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van deze natuur niet in de weg staat? Ongetwijfeld zal deze partiele vrijstelling in de rechtszaal aan de orde gaan komen. Pas dan weten we of de beoogde wijzigingen van dit wetsvoorstel voldoende invulling kunnen geven aan de vereisten van de Europese Habitatrichtlijn.


Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over onze expertise op het gebied van stikstof.

Stikstof

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.