Nieuwe stikstofwet regelt vrijstelling voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden

Na de Tweede Kamer heeft op dinsdag 9 maart 2021 ook de Eerste Kamer het nieuwe Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) aangenomen. Een van de onderdelen van deze nieuwe wet is een vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstofdepositie voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden.

18 maart 2021

De nieuwe stikstofwet zal ondernemers uiteindelijk meer perspectief bieden, maar voor het zover is moet zowel de inwerkingtreding van de wet als de vaststelling van bijbehorende algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) nog plaatsvinden. Dat kan mogelijk nog enkele maanden op zich laten wachten. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dit uiteraard via onze website weten.

Voor welke activiteiten geldt deze vrijstelling?

In het wetsvoorstel staat aangegeven dat de vrijstelling geldt voor:

  • Het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft
  • Het aanleggen, wijzigen of opruimen van een werk 

De vrijstelling omvat ook de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, baggervoertuigen et cetera).

De vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke stikstofemissies en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk, als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik van een gebouw, of verkeer dat over een weg rijdt. Deze tijdelijke stikstofemissies en het feit dat de vrijstelling alleen geldt voor de gevolgen van stikstofdepositie (en niet voor bijvoorbeeld geluid- of lichtverstoring) maakt de vrijstelling partieel. De partiële vrijstelling houdt in dat de tijdelijke toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, die veroorzaakt worden door deze tijdelijk activiteiten of werkzaamheden, buiten beschouwing worden gelaten bij de natuurvergunning.

De vrijstelling geldt dus niet alleen voor de bouw en sloop van woningen, utiliteitsgebouwen en andere bouwwerken (zoals bruggen en viaducten) maar ook voor aanlegactiviteiten van andere ‘werken’, zoals voor wegen, rioleringen, leidingen, waterkeringen, duurzame energieopwekking en energie-infrastructuur. In het geval er geen sprake is van een structurele stikstofemissies in de gebruiksfase, zijn deze activiteiten in de toekomst per definitie dus niet meer Wnb-vergunningsplichtig.

Juridische houdbaarheid

De afgelopen jaren is vaak discussie geweest over de juridische haalbaarheid van een drempelwaarde of partiele vrijstelling. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft zich eerder hierover kritisch uitgelaten. Ongetwijfeld zal deze partiele vrijstelling in de rechtszaal aan de orde gaan komen. Pas dan weten we of de beoogde wijzigingen van dit wetsvoorstel voldoende invulling kunnen geven aan de vereisten van de Europese Habitatrichtlijn.


Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over onze expertise op het gebied van stikstof.

Stikstof

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.