Nieuwe Wet natuurbescherming naar verwachting per 1 januari 2017 in werking

Op 1 januari 2017 treedt naar verwachting de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Iedereen die een activiteit uitvoert die schadelijk kan zijn voor beschermde planten- en diersoorten of voor beschermde natuurgebieden, krijgt met de nieuwe wet te maken. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Eenvoudiger aanvragen van natuurtoestemming

Het komt nu regelmatig voor dat een ontheffing van de Flora- en faunawet bij ‘de Minister’ moet worden aangevraagd, een vergunning Natuurbeschermingswet bij de provincie en een omgevingsvergunning bij de gemeente. Vanaf 2017 wordt het aanvragen van natuurtoestemming eenvoudiger. Bij locatiegebonden activiteiten, zoals een bouwplan of werkzaamheden waarbij de ‘schop in de grond’ gaat, hebt u nog maar met één loket te maken: de gemeente. Daar vraagt u een omgevingsvergunning aan. De noodzakelijke natuurtoestemmingen liften daarin mee. Bij niet-locatiegebonden activiteiten (zoals het organiseren van een festival) is de provincie het bevoegd gezag.

Beschermde soorten

Veel soorten die nu beschermd zijn, blijven dat straks ook. Maar enkele soorten verliezen hun bescherming. Dat betreft ook soorten die nu regelmatig in ontheffingprocedures bij ingrepen in watergangen langskomen, zoals de kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad. Met de aanwezigheid van deze soorten hoeft bij het verkrijgen van toestemming dus geen rekening meer te worden gehouden. Omgekeerd komen er ook nieuwe beschermde soorten bij, vooral zeldzame soorten die alleen in bijzondere natuurgebieden voorkomen. Het aantal beschermde soorten (ruim 1000) neemt iets af ten opzichte van nu (ruim 1100).
Wie vaker met beschermde soorten te maken heeft, kan overwegen een gedragscode op te (laten) stellen. Dat scheelt een hoop geregel.

Bescherming van gebieden

Ook bij de bescherming van gebieden verandert er het een en ander. De wettelijke bescherming van beschermde natuurmonumenten vervalt. Helemaal onbeschermd worden deze gebieden niet. Ze maken deel uit van het door de provincie begrensde Nationaal Natuurnetwerk. Via de provinciale omgevingsverordening worden ze dan ook in een gemeentelijk bestemmingsplan beschermd.

Wordt het werkelijk eenvoudiger?

Met de koppeling van de natuurtoestemming aan de omgevingsvergunning (Wabo) wordt het aanvragen eenvoudiger. De regering verwacht dat de maatschappelijke lasten door de nieuwe wet zullen afnemen. Wij denken dat dit tegenvalt. Het verkrijgen van toestemming blijft aan strenge voorwaarden verbonden en dat kost de meeste moeite. Een initiatiefnemer moet aantonen dat zijn voornemen geen schade veroorzaakt aan beschermde soorten of gebieden. Dat kan met een natuurtoets of een passende beoordeling. Vervolgens zal de gemeente moeten beoordelen of de aanvraag volledig is en of eventueel een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de provincie nodig is.

Tauw heeft veel ervaring met natuurtoetsing en de procedures daaromheen. Een groep (ecologische) adviseurs is specifiek opgeleid voor de nieuwe wetgeving. Zij zijn specialist op dit gebied en zetten hun kennis graag in om de gevolgen van een voornemen in kaart te brengen en te ondersteunen bij procedures.

Meer informatie?

Via onze website www.tauwzekermeten.nl/wetnatuurbescherming
houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Contactpersoon: Frank Aarts