Ondertekening actieplan Ambitie Nutriënten 2018

Woensdag 5 oktober 2016 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma samen met 34 andere partijen, waaronder Tauw, het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ ondertekend. Met dit actieplan wil het Nutrient Platform de markt voor gerecyclede nutriënten opschalen om zekerheid van grondstoffen, schoon water, een gezonde bodem en zekerheid van voedsel te kunnen garanderen voor toekomstige generaties.

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin de Nederlandse overheid haar Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ heeft gepresenteerd. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen en streeft er naar als eerste land een volwassen markt te creëren voor gerecyclede nutriënten.

Om de transitie naar een duurzaam nutriëntengebruik te versnellen hebben Rijksoverheid, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en 34 partijen (uit onder andere de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking) zich verenigd in het Nutrient Platform. Ook Tauw maakt hiervan deel uit.

Volwassen markt voor gerecyclede nutriënten
Reststromen als afvalwater, zuiveringsslib en mest bieden grote potentie voor het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat, stikstof en kalium; grondstoffen die aan de basis liggen van alles wat groeit en bloeit. De eerste gerecyclede nutriënten vinden hun weg al naar de markt, maar dit is nog geen volwassen markt. De voedingsmiddelen- en chemische industrie (in aanvulling op de landbouw) gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de afname van gerecyclede nutriënten. Daarom neemt het Nutrient Platform het voortouw om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Dit draagt bij aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënteneconomie.

Doelstellingen ‘Ambitie Nutriënten 2018’
Met het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ wil het Nutrient Platform zich inspannen om onder andere het volgende te realiseren:

  • Het aanbod van gerecyclede nutriënten beter laten aansluiten op de vraag vanuit de landbouw en industrie
  • Wet- en regelgeving rondom afval en grondstoffen in Nederland en Europa zodanig harmoniseren dat het nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleert
  • De bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek rondom nutriënten vergroten
  • Mogelijkheden uitzoeken om duurzaam nutriëntengebruik te stimuleren, zoals certificering en groene labeling 

Opgave Tauw
Tauw werkt al geruime tijd aan de terugwinning van nutriënten. Berend Reitsma, consultant watertechnologie bij Tauw. ‘Het is van groot belang dat partijen die zich bezighouden met terugwinning van nutriënten de samenwerking zoeken met partijen die deze nutriënten weer nodig hebben. Pas als partijen uit verschillende sectoren samen op zoek gaan naar oplossingen, kunnen we de broodnodige versnelling richting een duurzaam nutriëntengebruik realiseren. Wij zetten ons in om partijen te verbinden, projecten te initiëren en innovatief te zijn om op slimme wijze nutriënten terug te winnen en het duurzaam gebruik van nutriënten te stimuleren.’

Zie ook
Nieuwsbericht: Onderzoek naar duurzame terugwinning humuszuren uit afvalwater >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.