Onderzoek naar duurzame terugwinning humuszuren uit afvalwater

In opdracht van STOWA is Tauw gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om humuszuren terug te winnen uit afvalwater. Humuszuren worden vooral gebruikt als bodemverbeteraar in de landbouw. Tauw voert dit onderzoek uit in samenwerking met Triqua/Opure en een STOWA-begeleidingscommissie bestaande uit Waterschapsbedrijf Limburg en de waterschappen Vallei en Veluwe, de Dommel en Rivierenland. Het project past goed in de ontwikkeling van ‘de rioolwaterzuiveringsinstallatie als grondstoffenfabriek’.

Humuszuren en afvalwater

De rwzi als grondstoffenfabriek is volop in ontwikkeling. Er lopen meerdere onderzoeken naar potentiële grondstoffen die gewonnen kunnen worden. Eén van die grondstoffen is humuszuren. Humuszuren worden vooral toegepast in de landbouw als bodemverbeteraar. Ze binden ijzer en calcium in de bodem en houden meer fosfaat beschikbaar voor de plant. Dit leidt tot een betere groei van gewassen die veel fosfaat nodig hebben.

In Europa worden momenteel producten met humuszuren gebruikt die via een chemisch proces worden gewonnen uit bruinkool dat afkomstig is uit de Verenigde Staten of Australië. Dat proces is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook erg kostbaar vanwege hoge transportkosten. Dit terwijl ons eigen afvalwater ook een zeker gehalte humuszuren bevat. Het winnen van deze humuszuren is in potentie een veel duurzamere optie, mits de kwaliteit en kwantiteit voldoende zijn en het uiteindelijke energiegebruik voor terugwinning acceptabel is. Op dit moment is er echter nog weinig bekend over het terugwinnen van humuszuren uit afvalwater.

Proefinstallatie

De focus van het onderzoek ligt op het terugwinnen van humuszuren door middel van een proefinstallatie. Deze pilot moet duidelijk maken of humuszuren in afvalwater goed en schoon genoeg zijn om toe te kunnen passen. Proeflaboratoriumonderzoek en analyses maken deel uit van het onderzoek. Tauw zal het onderzoek leiden en zorgdragen voor de rapportage. Triqua/Opure zal met de proefinstallatie water van twee rwzi’s opwerken tot een geconcentreerd humuszuurproduct.

Duurzame waterketen

Tauw werkt mee aan het verduurzamen van de waterketen door het uitvoeren van landelijk toonaangevende onderzoeken. De afgelopen jaren hebben we ondermeer onderzocht of het mogelijk is om stikstof terug te winnen uit afvalwater. We hebben een verkenning gedaan naar de pyrolyse (verhitting zonder zuurstof) van zuiveringsslib en de inzet van het gepyroliseerde zuiveringsslib in de landbouw. Verder zijn we actief lid van het nutriëntenplatform, een netwerk van marktpartijen en de Nederlandse overheid dat streeft naar het terugwinnen van nutriënten.

Meer informatie over onze expertise met betrekking tot de waterketen:  www.samenwerkenmetwater.nl/waterketen.

Contactpersonen: Joost van den Bulk en Johan Blom