Ontwerp Tracebesluit en m.e.r.-beoordeling A15 Papendrecht-Sliedrecht

 

Tauw heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het opstellen van het (Ontwerp)Tracébesluit (OTB), inclusief de m.e.r.-beoordeling ten behoeve van de capaciteitsverruiming van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht (PaS).

 

Slimme maatregelen

De doorstroming van de A15 op het traject Papendrecht-Sliedrecht stagneert tijdens de spits, waardoor ook op het onderliggend wegennet knelpunten ontstaan. De regio Drechtsteden heeft het initiatief genomen om deze knelpunten te identificeren en op te lossen. Vanuit het ‘Rijksprogramma Beter Benutten’ zijn concrete plannen ontwikkeld voor slimme maatregelen die moeten zorgen voor een betere doorstroming en minder files op het traject. Op 18 november 2016 is de voorkeur uitgesproken voor het realiseren van een permanente derde rijstrook met vluchtstrook op de zuidbaan en het aanleggen van een weefvak met vluchtstrook op de noordbaan.

Projectfasen

Fase 1: opstellen van het ontwerp ter bepaling van het voorkeursalternatief (afgerond)
Fase 2: opstellen van het  Ontwerptracébesluit/m.e.r.-beoordeling
Fase 3: opstellen van een Tracébesluit en Nota van Antwoord

Tauw is betrokken bij de uitvoering van fase 2 en 3. Momenteel bevindt het project zich in fase 2, waarin door middel van ontwerpoptimalisaties en effectstudies het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt. In deze fase werken we toe naar het opstellen en vaststellen van het Ontwerptracébesluit en de m.e.r.-beoordeling. Dit is naar verwachting eind 2017 afgerond. Vervolgens wordt in fase 3 het Tracébesluit en de Nota van Antwoord opgesteld. Mijlpaal vormt een vastgesteld Tracébesluit in juni 2018.

Focus op samenwerking

Naast een juridisch houdbaar eindproduct, dat tijdig kan worden vastgesteld, heeft het project nadrukkelijk ook als doel om in een onderlinge goede samenwerking tot resultaat te komen. Tijdens de Project Start Up (PSU) is hier nadrukkelijk bij stilgestaan. Hebben we zicht op elkaars doelen, belangen en zorgen? En zijn we in staat daar actief op te sturen? Afgesproken is om elkaar regelmatig op te zoeken (samenwerkdagen) en periodiek de tevredenheid over samenwerking, rolverdeling en (oppakken van) verantwoordelijkheden te meten en met elkaar te bespreken. Een externe projectcoach vervult een ondersteunende rol bij het monitoren van de samenwerking, communicatie en rolverdeling tussen Rijkswaterstaat en Tauw.

“Met een vliegende start en inmiddels de PSU achter de rug hebben wij het volste vertrouwen dat we dit uitdagende project samen met Rijkswaterstaat tot een mooi en succesvol einde zullen brengen”, aldus Lucy Talens van Tauw.

Contactpersoon: Lucy Talens

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.