Milieueffectrapportage voor Regionale Energie Strategieën (RES) 2.0 regio’s

Nadat in 2021 de RES 1.0 in alle RES-regio’s is vastgesteld, zijn de RES-regio’s nu bezig met de RES 2.0. In veel gevallen is het nodig om daarvoor een milieueffectrapport (MER) op te stellen. TAUW helpt bij deze opgave met het doorlopen van de procedure van de plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.). TAUW deed dit voorheen al voor de RES-regio Midden-Holland, en sinds kort zijn daar de RES-regio’s West-Overijssel en Zuid-Limburg aan toegevoegd.

11 november 2022

Vaak milieueffectrapport nodig voor RES 2.0

De noodzaak om een plan-m.e.r-procedure te doorlopen, komt mede voort uit een advies van het Nationaal Programma RES. Daarin wordt gesteld dat een RES als een programma wordt gezien onder de aankomende Omgevingswet. Voor een RES 2.0 kan dan in verschillende gevallen een plan-m.e.r.-plicht gelden. De RES 2.0 kent twee sporen. Het eerste betreft een voortgangs-of monitoringsdocument waarin de voortgang ten opzichte van de RES 1.0 is beschreven. Het tweede betreft een RES 2.0 herijking indien er wijzigingen ten opzichte van de RES 1.0. zijn. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een wijziging van zoekgebieden (oppervlak en aantal), het gebruik van andere technieken of als er veranderingen optreden in de verhouding tussen zonne- en windenergie.

Voor een RES 2.0 herijking kan een plan-m.e.r.-plicht gelden als:

  • De RES 2.0 kaderstellend is voor een m.e.r.-plichtig of me.r.-beoordelingsplichtig besluit (denk aan een project-m.e.r.-plicht bij een omgevingsvergunning voor een windmolenpark)
  • Een passende beoordeling voor gevolgen op een Natura 2000 gebied nodig is
  • De RES een kader vormt voor besluitvorming over andere projecten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben

Bijdrage TAUW

TAUW helpt meerdere RES regio’s in verschillende fasen binnen de RES 2.0. Deze werkzaamheden bestaan momenteel uit: het afronden van een plan van aanpak voor Midden-Holland en het opstellen van een Notitie Reikwijdte Detailniveau. Daarna volgt een MER voor West-Overijssel en wordt er een plan van aanpak voor Zuid-Limburg opgesteld. Daarin ondersteunen we bij de ambtelijke afstemming tussen de overheden in de regio’s en de bestuurlijke besluitvorming. Ook neemt TAUW in samenwerking met andere adviesbureaus deel in het Kennislab Omgevingswet MER en RES, waarvan het Nationaal Programma RES opdrachtgever is. Het doel van deze samenwerking is om kennis en ervaringen te delen, om zo bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving in Nederland.

 

Meer informatie over onze expertise op het gebied van energietransitie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.