planMER of planmer-beoordeling vaak nodig bij programma’s onder Omgevingswet

Het programma is een van de beleidsinstrumenten uit de Omgevingswet die overheden kunnen inzetten. Er zijn verplichte en vrijwillige programma’s. In verschillende gevallen kan het verplicht zijn om bij zo’n programma een milieueffectrapport (planMER) of een mer-beoordeling op te stellen. Dus ben je als gemeente of provincie bezig met het opstellen van een programma, wees je hier dan van bewust.

Wat voor programma’s zijn er voor provincies en gemeentes?

In een programma staat beleid of maatregelen om de doelen van de betreffende overheid te realiseren. Het kan daarmee een uitwerking zijn van de ambities uit de omgevingsvisie. Een programma kan voor een gebied of thema bedoeld zijn. Verplichte programma’s voor provincies zijn bijvoorbeeld de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden en een regionaal waterprogramma. Voor een gemeente is dit een actieplan geluid en afhankelijk van aanstaande wetgeving ook een warmteprogramma (als de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in werking is) en een volkshuisvestingsprogramma (als de Wet versterking regie volkshuisvesting in werking is). Vrijwillige programma’s voor een gemeente kunnen een programma duurzaamheid of een programma buitengebied zijn.

Wanneer is een planMER of mer-beoordeling nodig voor een programma?

Er is een planmer-plicht voor een programma als voldaan wordt aan de volgende eisen:

  • Eerste eis: het desbetreffende programma wettelijk of bestuursrechtelijk is voorgeschreven. Dit geldt voor zowel de verplichte als de vrijwillige programma’s.
  • Tweede eis:
    • het plan of programma is kaderstellend voor mer(-beoordelings)plichtige projecten. Waar een programma een kader voor stelt is niet exact vastgelegd, maar wel ruim op te vatten. Dit gaat onder meer om locatie- of tracékeuze, criteria voor een locatie, de omvang of wijze van uitvoering. De mer- of mer-beoordelingsplicht van projecten waar het programma een kader voor stelt is te vinden in bijlage V van het Omgevingsbesluit.
    • óf een passende beoordeling voor negatieve effecten op Natura 2000 nodig is

Er is een uitzondering waardoor geen planmer nodig is, maar een planmer-beoordeling volstaat. Deze uitzondering is mogelijk als het programma voor een klein gebied op lokaal niveau of kleine wijziging is. Een planmer-beoordeling beschrijft of mogelijk nadelige milieugevolgen van in dit geval het programma te verwachten zijn. Zijn die er niet, dan is er geen planMER nodig. Zijn er wel negatieve milieueffecten te verwachten dan is een planMER nodig.

 

TAUW helpt bij bepalen van de mer-plicht en ondersteunt bij het opstellen van milieueffectrapporten

TAUW heeft veel ervaring met het opstellen van milieueffectrapportages voor beleid van overheden. Wij voeren quick scans uit voor gemeentes om te bepalen of er sprake is van een mer-plicht voor hun programma’s, zoals voor de warmteprogramma’s en warmteplannen van een aantal gemeentes. Wij werken aan planMER voor beheerplannen voor Natura 2000 voor Provincie Overijssel en werkten eerder aan MER’en voor de ontwikkeling van het buitengebied van een reeks gemeentes. Op regionale schaal werken wij aan planmer voor Regionale Energiestrategieën die als programma worden gezien. Dit doen we voor onder meer de RES-regio’s West-Overijssel en Rotterdam-Den Haag.Meer informatie:

Milieueffectrapportage of lees meer over  Omgevingswet voor provincies en gemeentes

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.