PlanMER Omgevingsvisie gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad is in 2019 gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie. De gemeente typeert dit instrument van de Omgevingswet als hét lange termijn ontwikkelingsbeeld dat strategische keuzes bevat over de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Om de gevolgen van deze keuzes op de omgeving in beeld te brengen, werkt Tauw samen met de gemeente aan het opstellen van het planMER voor de Omgevingsvisie.

29 juli 2020

Benutten m.e.r.-procedure

De wisselwerking tussen het ontwerpproces van de Omgevingsvisie en de m.e.r.-procedure staat hierbij centraal. In het planMER wordt voortgebouwd op de focusthema’s uit de Omgevingsvisie en worden ambities en opgaven geconcretiseerd. Het planMER dient ter ondersteuning van de visievorming en wordt synchroon aan de Omgevingsvisie opgesteld.

Op deze manier is het planMER geen toets achteraf, maar geeft het al tijdens het schrijven van de Omgevingsvisie input voor (het ontwerp van) de Omgevingsvisie. Deze werkwijze doet recht aan de werkelijke bedoeling van het m.e.r.-instrumentarium om beleid scherper te maken.

Samen aan de slag!

Voor de gemeente Zaanstad is gekozen voor een proces waarin er een duidelijke interactie is tussen Tauw en de gemeente. Zowel in het voortraject bij het schrijven van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. als in het opstellen van het planMER Omgevingsvisie. Kansen en uitdagingen worden gezamenlijk bepaald en er vinden gesprekken plaats over de kwaliteitsniveaus van verschillende indicatoren. De gemeente wordt ingezet op momenten waar zij in hun kracht staan. Zo heeft de gemeente Zaanstad veel concrete gebiedskennis die goed ingezet kan worden voor het beschrijven van de referentiesituatie.

Eind van dit jaar is het planMER naar verwachting gereed.


Meer informatie over de Omgevingsvisie Zaanstad 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.