PlanMER Omgevingsvisie Provincie Utrecht goed ontvangen

TAUW heeft het planMER opgesteld voor de Omgevingsvisie en - verordening van de Provincie Utrecht. Het planMER heeft de provincie in een iteratief proces geholpen om kansen en knelpunten tussen ambities in beeld te krijgen. Op basis hiervan heeft het planMER aanbevelingen gedaan voor de Omgevingsvisie en het vervolgtraject.

05 februari 2021

De provincie Utrecht wil enerzijds een goed woon- en leefklimaat behouden en tegelijkertijd ruimte bieden voor de ontwikkelingen die op de provincie afkomen. Zoals de groeiende behoefte aan woningen en bereikbaarheid, de economische bedrijvigheid, de energietransitie, de klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling. In de Omgevingsvisie, staat welke keuzes de provincie maakt om de nodige ruimte te maken voor ontwikkelingen en tegelijkertijd de Utrechtse kwaliteiten te behouden. In de (interim) Omgevingsverordening zijn de bijbehorende regels opgenomen.

Kansen en knelpunten tussen ambities in beeld

Het planMER beschrijft wat de invloed van de verschillende ambities is op de fysieke leefomgeving en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Beoordeeld is of er sprake is van synergie of juist een knelpunt. Op basis hiervan is verkend op welke wijze een goede balans gevonden kan worden tussen ambities. Dit heeft in nauwe samenwerking met het Omgevingsvisieteam van de provincie plaatsgevonden zodat aanbevelingen direct verwerkt konden worden. Een deel van de aanbevelingen wordt meegenomen in de vervolgtrajecten, zoals het meer inzicht krijgen in de trekroutes van vogels en vleermuizen in relatie tot windenergie ten behoeve van concrete initiatieven.

De provinciaal projectleider van het planMER, René van Elswijk, geeft aan dat het planMER een duidelijk meerwaarde heeft gehad doordat het als procesinstrument is gebruikt. Tussenresultaten van het planMER konden direct benut worden bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Commissie voor de m.e.r.: Het MER is beknopt en goed leesbaar

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het rapport beoordeeld en stelt: "Het MER is beknopt, goed leesbaar en voorzien van duidelijke illustraties en tabellen. Het proces waarin de omgevingsvisie en (interim) omgevingsverordening in samenhang zijn opgesteld is helder beschreven, inclusief de rol van milieueffectrapportage en participatie daarbij." Daarnaast geeft zij aan dat duidelijk wordt welke ambities elkaar in de weg zitten en welke elkaar versterken. De commissie is van mening dat het MER de essentiële informatie bevat voor de besluitvorming.

Publiekssamenvatting makkelijk online te bekijken

De publiekssamenvatting bij het MER is op een toegankelijke manier online te bekijken. Deze online samenvatting vergroot het gebruiksgemak door onder meer verhelderende kaarten en tabellen direct naast de teksten en directe links naar het MER en de Omgevingsvisie.

 

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Milieueffectrapportages en de Omgevingswet.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.