Plannen voor uitvoering van het Klimaatakkoord gepresenteerd

02 juli 2019

De plannen zijn opgesteld op basis van ‘klimaattafels’: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Hieronder leest u een korte samenvatting van de belangrijkste afspraken en bijbehorende maatregelen per sector.

 

 • Industrie (reductiedoelstelling 14,3 Mt CO2)

  Het streven is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 zal de CO2-emissie met 49% gereduceerd moeten worden ten opzichte van 1990. Dit komt, na het eerdere beleid van 5,1 Mt CO2-reductie, neer op een totale reductie van 19,4 Mt voor de industrie. De CO2-heffing loopt op van EUR 30 per te veel uitgestoten ton CO2 in 2021 tot EUR 125 à 150 2030. Verduurzamen is mogelijk via maatregelen als procesefficiency, energiebesparing, CCS (CO2-afvang en -opslag), elektrificatie, gebruik van blauwe en groene waterstof en versnelling van de circulariteit. 

 

 • De gebouwde omgeving (reductiedoelstelling 3,4 Mt CO2)

  Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten de naar schattig 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen goed geïsoleerd en duurzaam verwarmd worden. Vóór 2030 moeten er 200.000 bestaande woningen per jaar verduurzaamd worden met als resultaat dat er 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd worden. Ook moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw met 1 Mt extra worden teruggebracht. Door middel van een warmtefonds kunnen particulieren verduurzamingen realiseren met een lage rente. De gasprijs gaat omhoog en elektriciteit wordt goedkoper. Huishoudens zullen minder energiebelasting gaan betalen, terwijl bedrijven juist meer gaan bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie.

 

 • Elektriciteit (reductiedoelstelling 20,2 Mt CO2)

  Het streven is om de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen tot 84 TWh op te schalen, bestaande uit 49TWh via wind op zee en 35TWh vanuit hernieuwbare energie op land. Energiezekerheid moet hierbij gewaarborgd blijven. De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)-subsidie wordt verbreed zodat naast hernieuwbare energie ook ander CO2-reducerende technieken hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor zullen innovaties en tijdelijke oplossingen nodig zijn, zoals waterstof en duurzame biomassa.

 

 • Mobiliteit (reductiedoelstelling 7,3 Mt CO2)

  Zero-emissie is de norm. Voor de fiscale herziening van 2025 liggen drie varianten van rekeningrijden op tafel: kilometerheffing voor elektrische auto’s, een spitsheffing of een emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark. De bijtelling voor elektrische auto’s is versoberd van maximaal 50.000 euro naar maximaal 40.000 euro. De tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s wordt gestimuleerd. De geplande accijnsverhoging voor benzinerijders is geschrapt. Wel zullen de 1,2 miljoen dieselrijders over anderhalf jaar één eurocent per liter meer accijns betalen. Over tien jaar moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Waterstof kan dienen als alternatieve brandstof voor zwaar verkeer (openbaar vervoeren en vrachtwagens). Het openbaar vervoer wordt gestimuleerd als alternatief woon-werkverkeer.

 

 • Landbouw & landgebruik (reductiedoelstelling 3,5 MT CO2)

  Broeikasgassen blijven, ook in 2050, onvermijdelijk in deze sector. Tegelijkertijd gaat de sector in toenemende mate koolstof vastleggen in bodems, bossen en materialen, biomassa produceren en hernieuwbare energie opwekken. De ambitie is om hier een balans in te vinden. Het aantal varkens moet met anderhalf miljoen afnemen. Daarom gaat er 60 miljoen euro extra naar een stopregeling voor varkensboeren. Ook komt er 70 miljoen euro beschikbaar voor boeren van duurzame landbouw met minder vee. Scholing voor boeren wordt daarom ook aangepast naar een duurzamere visie met andere technologie.

 

Beschouwing Tauw

Anno Drenth, programmamanager duurzaamheid bij Tauw, heeft de ontwikkelingen omtrent het Klimaatakkoord op de voet gevolgd. Zijn reactie: “Fijn dat het tot een breed gedragen – en in mijn ogen haalbaar – akkoord is gekomen. Een duidelijk signaal dat we ons als Nederland committeren aan een toekomst- en klimaatbestendige leefomgeving.

Kijkend vanuit de advies- en ingenieursbranche denk ik dat het belangrijk is dat de overheid binnen aanbestedingen ruimte blijft bieden om te innoveren op gebied van samenwerkingsvormen, proces en techniek. Wat mij betreft zijn de gemaakte afspraken binnen het klimaatakkoord een minimale ondergrens, laten we er samen voor gaan om een écht ambitieuze invulling aan te geven!”

Klimaatakkoord

Na de presentatie van het Klimaatakkoord vorig jaar zijn het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en overheden wederom met elkaar om tafel gegaan, met als doel om tot concrete afspraken (en maatregelen) te komen over hoe Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% kan terugbrengen. Door deze aanpak wil het kabinet een breed maatschappelijk en politiek draagvlak creëren.

Het volledige Klimaatakkoord is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over het Klimaatakkoord?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.