Planstudie N207-Zuid voor leefbaar en bereikbaar Greenport Boskoop

De provincie Zuid-Holland zoekt naar een oplossing om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Boskoop-West te verbeteren. Tauw voert samen met Goudappel Coffeng een planstudie uit voor de N207-Zuid, het traject tussen Alpen aan den Rijn en Gouda.

Kansrijke oplossingsvarianten

Via de N207, N209 en N455 gaat er veel verkeer door de kernen in de omgeving van Greenport Boskoop-West. De provincie wil in samenwerking met gemeenten en omwonenden de knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid oplossen en tegelijkertijd de knelpunten in de verkeersafwikkeling voor het personenauto- en vrachtverkeer verminderen. Op basis van een Quick Scan is aantal kansrijke (combi)varianten geselecteerd die in een planstudie verder worden uitgewerkt en onderzocht.

Planstudie N207-Zuid

Tauw voert deze planstudie samen met Goudappel uit. Daarbij wordt gekeken naar aspecten als milieu, verkeer, ruimtelijke inpassing, draagvlak, natuur en kosten. Tauw stelt het Voorlopig Ontwerp en de Milieueffectrapportage voor de 3 oplossingsvarianten op; Goudappel Coffeng voert de berekeningen voor lucht, geluid en eventueel stikstof uit. Voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt samengewerkt met onderaannemer Decisio.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Tauw heeft de opdracht verworven via een raamcontract dat de combinatie Tauw en Goudappel Coffeng met de provincie heeft voor planstudies en verkenningen. We krijgen de opdracht gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Onze integrale aanpak en lage prijs zijn daarbij doorslaggevend geweest.