Raamcontract herstructurering woonwijk Gageldonk-West Bergen op Zoom

Bergen op Zoom heeft zichzelf de ambitie gesteld om van de wijk Gageldonk-West een duurzame en aantrekkelijke wijk te maken. Een grote uitdaging met ontzettend veel kansen voor gemeente en Tauw.

Om van Gageldonk-West een kleurrijke, aantrekkelijke, vitale en ondernemende wijk te maken, is herstructurering van de bestaande wijk nodig. Dit geldt voor zowel de bebouwing als de wijkinrichting. Om deze uitdaging te realiseren heeft de gemeente Bergen op Zoom een masterplan opgesteld en is ze met een drie ingenieursbureaus een raamcontract voor minimaal vijf jaar aangegaan: Tauw, Movares en Agel. Het plan van aanpak van Tauw werd als beste beoordeeld.

Visiedocument

Na een door Tauw georganiseerde sessie ‘Waardekijken’ heeft Tauw samen met de andere raamcontractanten en de gemeente een visiedocument opgesteld dat de basis vormt voor de verdere uitwerking van de deelprojecten. Tauw heeft het thema Water, klimaat en duurzaamheid op zich genomen. Het visiedocument vormt de basis voor de verdere uitwerking van voorlopig ontwerp tot en met de contractering.

Tauw kijkt anders

De wijk wordt gefaseerd aangepakt. Als eerste staat Tauw voor de uitdaging om de Balsebaan en de Distelbuurt voor te bereiden. Hieronder vallen ondergrondse werkzaamheden (riolering en kabels & leidingen) en bovengrondse werkzaamheden. In dit deelproject komt de visie Tauw kijkt anders volledig tot zijn recht. We kijken niet alleen naar het herinrichten van de bestaande situatie maar ook naar duurzame oplossingen voor water, groen en veiligheid. Daarnaast worden de bewoners ook intensief betrokken bij de ontwerpwerkzaamheden. Zo bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een nieuwe watergang binnen de wijk te realiseren.

Binnen het raamcontract heeft Tauw inmiddels opdracht gekregen voor:

  • Sessie Waardekijken met de gemeente
  • Opstellen visiedocument thema Water, klimaat en Duurzaamheid (met o.a. de Wateroverlastlandschapskaart (WOLK)
  • Voorlopig ontwerp tot en met de aanbesteding van de Balsebaan en Distelbuurt

De ambitie van de gemeente, de mogelijkheden binnen de wijk en de samenwerking met de andere raamcontractanten maken dit project bijzonder voor Tauw.

Contactpersoon: Alexander Pieters