Raamovereenkomst adviesdiensten voor groen voor de gemeente Amsterdam

Om het wonen, werken en verblijven in Amsterdam aantrekkelijk te maken, wil de gemeente de openbare ruimte vergroenen. Tauw gaat de komende vier jaar - samen met Copijn en Atelier Groenblauw - het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam adviseren bij deze complexe opgave op het gebied van stedelijk groen.

Groen is van grote invloed op de mentale vitaliteit (beleving), het klimaat en het ecosysteem in de stad. De gemeente Amsterdam heeft haar groene ambitie vastgelegd in de Agenda Groen en het Plan Amsterdam. Om die ambitie te realiseren en om te zetten in praktische uitvoeringsmaatregelen, gaan we samen met de gemeente Amsterdam slimme oplossingen in kaart brengen hoe openbaar groen, bomen en natuur kunnen bijdragen aan een gezonde stedelijke leefomgeving, in samenhang met klimaatbestendigheid en duurzame gebiedsontwikkeling.

Intensieve samenwerking
“Het belang van groen als belangrijk onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte is inmiddels bekend”, vertelt Anno Drenth, consultant Leefomgeving bij Tauw. “Wat mij opvalt in Amsterdam is dat er al veel aandacht is voor groen, zeker ten opzichte van andere grote steden in Europa. Maar om de stad voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk te houden, moeten leefbaarheid, een gezonde omgeving en klimaatadaptatie nog meer aandacht en zichtbaarheid krijgen. Groen heeft hier een bepalende positie in. Wij, als adviseur van de leefomgeving, zijn dan ook zeer verheugd en trots onze kennis te kunnen samenbrengen in deze complexe opgave en daarmee onze jarenlange samenwerking met Amsterdam te intensiveren, verdiepen en verbreden.”

“Amsterdam groeit de komende 10 jaar harder dan ooit. Om de stad leefbaar te houden is groen van cruciaal belang”, aldus Leendert Flier, teamleider van Water, Groen & Milieu bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. “Wij werken met trots aan deze opgave, zodat onze verdichtende stad leefbaar blijft. Onze groenadviseurs zijn hier al jaren druk mee bezig en lopen tegen grenzen aan qua kennis en capaciteit. Bovendien vinden we het gezond om nieuwsgierig te zijn naar de expertise van collega’s uit de markt. Met deze samenwerking willen we slagkracht en kennis vergroten en bundelen. Daarnaast hebben we er vertrouwen in dat Tauw past bij onze werkcultuur: in de uitvraag aan de marktpartijen is gevraagd invulling te geven aan bijvoorbeeld de leidende principes in de bouw, zodat we kunnen toetsen of dit overeenkomt met onze werkwijze.”

Innovatie
“Kansen voor natuur en groen, in de stad is dit een hele opgave”, vervolgt Leendert Flier. “Met natuurkansenkaarten wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen kansrijk zijn, waarbij de samenhang met thema’s als klimaatadaptatie en ondergrond vanzelfsprekend zijn. Concrete maatregelen zien we terug in wat we noemen ‘natuurinclusief bouwen’. Zorg in bebouwing en de publieke en private ruimte voor maatregelen die leefbaarheid en biodiversiteit vergroten. Met deze nieuwe ontwikkelingen liet Tauw zien ervaring te hebben.” 

Combinatie Tauw, Copijn en Atelier Groenblauw
Door onze krachten te bundelen, leveren de combinatie de gemeente Amsterdam een innovatieve koploper in het vormgeven van hoogwaardig groen en natuur in de openbare ruimte. Enerzijds leveren we standaard groenadviesproducten, anderzijds werken we gezamenlijk met de gemeente aan een integrale werkmethode om groen en bouwen succesvol te combineren. Een belangrijke stap op weg naar een duurzame, klimaatbestendige leefomgeving.

(Foto v.l.n.r: Jaco Ter Wal, Anno Drenth, Leendert Flier, Peter Berkhout en Nout Verhoeven)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.