Realisatieovereenkomst voor modulaire, duurzame rwzi Weert getekend

Onlangs hebben Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en TBI ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros de realisatieovereenkomst ‘KRW rwzi Weert’ ondertekend voor de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voorafgaand aan de realisatie is in bouwteamverband het ontwerp van de rwzi Weert opgesteld. Tauw heeft daarbij onder andere het civieltechnische ontwerp verzorgd.

Waterschapsmarkt van de toekomst

Het project ‘KRW rwzi Weert’ valt onder het meerjarige raamcontract ‘multidisciplinaire realisatieprojecten’ van WBL. Binnen dit raamcontract is Mobilis één van de drie raamcontractanten. WBL heeft voor meerjarige raamovereenkomsten gekozen om zo invulling te geven aan de marktvisie ‘De Waterschapsmarkt van de toekomst’. Bij deze nieuwe manier van contracteren ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie.

Kaderrichtlijn water

De rwzi Weert moet per 1 oktober 2019 voldoen aan de nieuwe effluenteisen gebaseerd op de Kaderichtlijn Water. Ten behoeve van deze nieuwe effluenteisen wordt de rwzi uitgebreid met diverse nieuwe onderdelen en vindt renovatie plaats van een aantal bestaande onderdelen.

Verdygo-modules

Voor de nieuwbouw van de onderdelen wordt gebruik gemaakt van Verdygo-modules. Dit betekent bovengronds bouwen met gestandaardiseerde modules. Door modulair te bouwen kan snel worden ingespeeld op nieuwe technieken en capaciteitswijzigingen. Dit bespaart kosten en is duurzaam.

Rol van Tauw

Tauw heeft in nauwe samenwerking met WBL zorggedragen voor het civieltechnische ontwerp en de integrale afstemming met het technologische ontwerp (door Royal HaskoningDHV) werktuigbouwkundige ontwerp (door RWB Waterservices) en elektrotechnische ontwerp (door Croonwolter&dros).

Drie jaar geleden heeft Tauw meegewerkt aan de eerste Verdygo-projecten van WBL voor rwzi Simpelveld en rwzi Roermond; deze kennis en ervaring kwam goed van pas bij het ontwerp van de rwzi Weert.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.