Rijk maakt met tijdelijke regeling budget vrij voor lood, PFAS en niet-genormeerde stoffen

Het Rijk heeft voor alle bevoegde gezagen in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) de ‘Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021’ beschikbaar gesteld. Voor de opgaven over diffuus lood, PFAS en niet-genormeerde stoffen is 40 miljoen beschikbaar gesteld mits de aanvraag uiterlijk 30 april is ingediend.

16 april 2021

Het doel van deze nieuwe regeling is om met het verstrekken van specifieke uitkeringen provincies en gemeenten in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak. Gemeenten en provincies komen in aanmerking voor deze uitkering. 

De bevoegde gezagen Wbb zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van deze uitkering en kunnen deze ook namens niet-bevoegde gezagen aanvragen. Onder de bevoegde gezagen Wbb vallen alle provincies en een aantal grotere gemeenten. Kleinere gemeenten en waterschappen vallen hier niet onder. 

Buitenproportionele opgaven bodemverontreiniging 

De bevoegde gezagen Wbb hebben de mogelijkheid om bij het ministerie budget aan te vragen voor zogenaamde buitenproportionele opgaven inzake bodemDe bodem- of grondwaterkwaliteitsopgave van PFAS en diffuus verspreid lood zijn door het Rijk aangemerkt als buitenproportioneel. De laatste jaren is door nieuwe inzichten duidelijk geworden dat lood schadelijker is voor de gezondheid dan verwacht. Tegelijkertijd zijn PFAS in beeld gekomen, een groep stoffen die ook risico's voor mens en milieu met zich meebrengen. Zie ook onze pagina over PFAS. 

De projectactiviteiten die genoemd zijn in de aanvraag moeten binnen een jaar starten. Het is niet alleen de taak van de overheid om deze problemen aan te pakken, ook eigenaren zijn verantwoordelijk. Wel is het belangrijk dat overheden inzichtelijk krijgen waar mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s zijn, zodat gestart kan worden met een programmatische aanpak. Eigenaren zullen gevraagd worden om mee te werken aan projecten, of zullen hiervoor aan de lat staan. 

Wat wij kunnen betekenen 

Wij kunnen overheden helpen met het aanvragen van de regeling en denken mee over welke activiteiten onder deze regeling zouden kunnen vallen, zodat overheden zo goed mogelijk van de regeling gebruik kunnen maken. Dankzij onze ruime ervaring met vraagstukken rondom PFAS en diffuus lood weten wij waar mogelijke knelpunten zitten en welke oplossingen mogelijk zijn. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.