Rijkswaterstaat gunt krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal Aan Ploegam B.V

Na een intensieve tenderperiode van ruim 8 maanden gunt Rijkswaterstaat het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V. Tauw doorliep het hele aanbestedingsproces met de aannemer en levert twee van de vijf ipm-rollen, specialisten en adviseurs voor de planuitwerkingsfase.

In 2019 en 2020 werken Rijkswaterstaat en Ploegam B.V. het voorkeursalternatief uit tot een concreet plan en voeren dit vervolgens samen uit naar het gedachtegoed van de Marktvisie.

Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in 2021 en zijn ze in 2023 gereed. Ploegam B.V. kwam bij de aanbesteding als beste uit de bus: zij behaalden de hoogste score op de aangeboden kwaliteit met de laagste inschrijvingsprijs.

Het technisch management (ontwerpproces) en omgevingsmanagement (vergunningen, klanteisen, Projectplan Waterwet) vult Tauw in. Ook advies voor duurzaamheid en ecologie zijn afkomstig van Tauw.

Hoogwaterveiligheid Nederlandse rivieren

De Nederlandse rivieren krijgen steeds vaker te maken met hoge waterstanden, ook het Pannerdensch Kanaal. In het kanaal liggen kribben: stenen dwarsdammen die bij normale waterstanden de afvoer van water, ijs, grind en zand reguleren en ervoor zorgen dat de vaargeul op zijn plaats en op diepte blijft. Bij hoge waterstanden kunnen de kribben en oevers de doorstroming van water belemmeren. Dat is ongewenst. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar van 2018 een voorkeursalternatief vastgesteld, dat ervoor moet zorgen dat het water bij hoge waterstanden beter doorstroomt. Dit levert in hoogwatersituaties een waterstandsdaling van 5 cm op. Het voorkeursalternatief bestaat uit de verlaging van 38 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal en wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een concreet plan. Naar verwachting doorloopt dit plan medio 2020 de vergunningenprocedures.

Marktvisie bouwprojecten

De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Ploegam B.V. in dit project is volgens het gedachtegoed van de Marktvisie, waarin overheden, brancheorganisaties en marktpartijen hebben afgesproken om de samenwerking bij bouwprojecten voortdurend te vernieuwen. Rijkswaterstaat geeft hier onder andere invulling aan via het project DOEN!, waar de kribverlaging onderdeel van is. Dit komt tot uiting in het contracttype (Plan, Design en Construct), het gebruik van samenwerkingsassessments bij de aanbesteding en het werken met een samenwerkingsbudget waaruit verschillende onderzoeken en een deel van het relatiemanagement wordt bekostigd.

Meer informatie over het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.
Zie ook: de website van Marktvisie en de website van Project DOEN!.

<Dit bericht is overgenomen van RWS en aangepast voor de Tauw website>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.