SoSEAL: natuurlijk en kostenbesparend alternatief in de strijd tegen water

De klimaatverandering vraagt om aanpassingen in ons waterbeheer; door zeespiegelstijging en extremer weer moeten we onze dijken versterken. SoSEAL is een natuurlijke en kosteneffectieve techniek die bij droogte water in de bodem kan vasthouden en een aantal belangrijke zwaktes van dijken kan verhelpen. TAUW is koploper in het toepassen van deze innoverende techniek, die veel potentie heeft voor een breed scala aan toepassingen in de bodem.

03 november 2020

Natuurlijk kitmiddel

SoSEAL (Soil Sealing by Enhanced Aluminum and DOM Leaching) richt zich op het stimuleren van natuurlijke bodemvormende processen, waarbij we - simpel gezegd - een slecht waterdoorlatende laag in een goed doorlatende bodem creëren.  Zo wordt de ondergrond als het ware ‘dichtgekit’ zodat het water er minder goed doorheen kan stromen.

SoSEAL is gebaseerd op een natuurlijk proces waarbij er door neerslag van organisch materiaal en metalen een slecht doorlatende bodemlaag wordt gevormd. Met SoSEAL bootsen we dit proces na door miniscule vlokjes, bestaand uit organische stof met aluminium-ionen, via een ingenieus injecteersysteem in de bodem te brengen. Deze vlokjes verstoppen de poriën tussen de zanddeeltjes en klonteren tot grotere vlokken, waarmee ze een  barrière vormen voor stromend water.


Kosteneffectief en duurzaam

SoSEAL is een kosteneffectieve, robuuste en duurzame bio-based technologie. Het grote voordeel van SoSEAL is dat ingrijpende maatregelen, zoals het plaatsen van stalen damwanden, voorkomen kunnen worden. Dit betekent dat er fors bespaard wordt op kosten en ruimte, er geen ingrijpende verstoringen van de bodem plaatsvinden en dat er nauwelijks hinder is voor de omgeving.  
 

Veel potentie

SoSEAL is geschikt voor vele geohydrologische toepassingen, zoals:

  • Aanleggen van kwelschermen tegen het verdrogen van natuurgebieden
  • Verlagen van de doorlatendheid onder dijken om piping en macro-instabiliteit te voorkomen
  • Tegengaan van kwel of infiltratie bij bassins of kanalen
  • Reduceren van kwelstromen, bijvoorbeeld bij natte kunstwerken

TAUW als koploper

TAUW heeft deze techniek in consortium met de Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Heijmans Infra, Movares en De Vries & Van de Wiel ontwikkeld. De ‘proof of concept’ voor het aanleggen van een kwelscherm met de SoSEAL techniek is inmiddels op een grootschalige testlocatie geleverd. Op dit moment wordt gewerkt aan verdere toepassingen van deze techniek, onder andere in het kader van het HoogWaterBeschermingsProgramma.

Meer weten over SoSEAL?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.