Voorbereiding inspectie Brzo-bedrijven: speerpunten I-SZW voor 2021 bepaald

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) Brzo-bedrijven geïnspecteerd op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet als het gaat om het beheersen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van arbeidsongevallen. Vanwege COVID-19 hebben nog niet alle bedrijven een bezoek van de I-SZW gehad en zijn de speerpunten van vorig jaar doorgetrokken naar 2021. Wat betekent dit voor u als Brzo-bedrijf en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

23 februari 2021

Inspecties in 2021 meer gericht op preventie van Arbo risico’s

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Omdat het werken met gevaarlijke stoffen extra risico’s met zich meebrengt, gaat I-SZW ook in 2021 bij alle Brzo-bedrijven inspecties uitvoeren (gelijk aan het Jaarplan 2020). +

Bij deze controles komt de nadruk meer op preventie te liggen en zal I-SZW met werkgevers in gesprek gaan over bijvoorbeeld de veiligheidscultuur. Van Brzo-bedrijven wordt verwacht dat ze kunnen aantonen dat de preventie van (zware) ongevallen geborgd is. 

De belangrijkste speerpunten vanuit het I-SZW in 2021 zijn:

  1. Gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones (explosieveiligheid)
  2. Veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud)
  3. Hanteren van een actueel veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  4. Hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
  5. Inventariseren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Opvallend is dat met deze speerpunten de focus vooral op de arbeidsveiligheid van werknemers ligt. Voor Brzo-bedrijven is het alom bekend om de zogeheten chemische veiligheid op orde te hebben; met de huidige speerpunten komt er specifiek aandacht voor de controle op arbeidsveiligheid.

Het is ons opgevallen dat bedrijven doorgaans de overtuiging hebben goed te zijn voorbereid op het voorkomen, beheersen en bestrijden van zware ongevallen. Toch worden er tijdens inspecties overtredingen op één of meerdere speerpunten geconstateerd.

Ook goed voorbereid zijn op de Brzo-inspectie van het I-SZW?

Bent u zich aan het oriënteren over de te nemen stappen? Of vraagt u zich af hoe goed u voorbereid bent op de inspectie van I-SZW? Wij helpen u graag aan uw Brzo-verplichtingen te voldoen.

Meer informatie over de inspectie, de speerpunten voor 2021 en onze aanpak is te vinden op onze Brzo webpagina. Ook vindt u hier 2 handige documenten:

  • Hand-out - hoe wordt er geïnspecteerd door I-SZW?
  • Brzo checklist - op welke speerpunten wordt geïnspecteerd door I-SZW?

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.