Standaard depositieberekening TAUW bespaart tijd en geld bij woningbouwprojecten

De bouwvrijstelling is vandaag door een uitspraak van de Raad van State in de zaak Porthos komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf nu, net als voor 1 juli 2021, voor bouwwerkzaamheden onderzocht moet worden of een natuurvergunning nodig is. Het berekenen van de stikstofuitstoot en de impact op Natura 2000-gebieden door de bouwactiviteiten maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Deze berekening is vaak complex en tijdrovend, de verwachting is dan ook dat woningbouwprojecten vertraagd gaan worden. En dit kost tijd en geld! De standaard depositieberekening van TAUW zorgt voor een snelle en robuuste berekening, waardoor vertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

02 november 2022

Berekening stikstofuitstoot

De stikstofuitstoot bij de bouw van een woning is veelal afkomstig van de diesel aangedreven mobiele werktuigen; denk aan heimachines, graafmachines, shovels en hijskranen. Hoeveel woningen gerealiseerd worden, welk type woningen en hoe de bouwfase eruit zal zien, zijn factoren die vaak slecht, niet of nauwelijks bekend zijn in de bestemmingsplanfase. Als er nog maar weinig bekend is over een nieuwbouwplan kan de exacte stikstofuitstoot van de bouwwerkzaamheden niet berekend worden. Voor zo een gedetailleerde raming zijn goede kengetallen dan essentieel.

Generieke berekening

Vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State heeft TAUW samen met De Roever Omgevingsadvies een aantal standaard kengetallen ontwikkeld. Puttend uit ervaringen van een groot aantal woningbouwprojecten in het recente verleden is er een goed beeld ontstaan van de stikstofuitstoot die hierbij vrijkomt. Deze ervaring is gebundeld en bewerkt tot een uniforme set kengetallen die gebruikt wordt om de stikstofuitstoot van woningbouwprojecten in te schatten.

Snelle en robuuste berekening

Met kennis van het totale aantal grondgebonden woningen en/of het aantal appartementen is een goed onderbouwde inschatting te maken van de gerelateerde stikstofuitstoot. Hieruit volgt middels een AERIUS berekening dan weer de stikstofdepositiebijdrage van het woningbouwplan of -project. Inbegrepen in het kengetal is (indien van toepassing) de sloop van oude bebouwing, aanleg van een woning, plus de aanleg van de benodigde infrastructuur zoals straten en groen. De kengetallen maken het mogelijk om op een efficiënte en herleidbare manier stikstofdepositieberekeningen voor de aanlegfase van woningbouw uit te voeren, zodat onnodige vertragingen in het vergunningentraject worden voorkomen.

Toelichting bouwvrijstelling ‘Porthos transport en opslag van CO2'

Porthos is een bouwproject in het Rotterdamse havengebied. Spil in de zaak is de wijze waarop Porthos om wilde gaan met de stikstofuitstoot die vrijkomt bij de bouwwerkzaamheden tijdens het bouwen van Porthos: hiervoor werd gebruikgemaakt van de stikstofvrijstelling voor de bouwsector. Deze vrijstelling (verwoord in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming),  betekent in het kort dat stikstofemissies die vrijkomen bij tijdelijke (bouw)werkzaamheden niet leiden tot vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming. Sinds de invoering van de vrijstelling per 1 juli 2021 konden daardoor vele bouwprojecten doorgang vinden, ondanks dat er tijdens het bouwen wel sprake was van stikstofemissies.

 
De stikstofvrijstelling: Hoe zat dit ook alweer?
Zie voor een toelichting op de bouwvrijstelling ons nieuwsartikel Nieuwe stikstofwet regelt vrijstelling tijdelijke (bouw)werkzaamheden).

Vraag nu een stikstof berekening aan.

Vul onderstaand formulier in. Onze experts nemen contact met u op.