Straat in Deventer onder water gezet voor onderzoek naar klimaatbestendigheid

Op 21 maart 2019 is de Prins Bernhardstraat in Deventer onder water gezet. Dit was het startpunt voor een 2-jarig onderzoek om de waterdoorlaatbaarheid en de waterberging van de weg te testen. Met de resultaten uit het onderzoek wil de gemeente Deventer ook de overige straten klimaatbestendig maken. Het project wordt in samenwerking met de gemeente Deventer, Tauw/Syntraal, studenten van Saxion Hogeschool en NTP uitgevoerd. Ook het waterschap Drents Overijsselse Delta en Provincie Overijssel dragen bij aan dit initiatief.

Regenwater lokaal infiltreren in de bodem

Klimaatverandering zorgt steeds meer voor extreme regenval en droogte. Om water te bergen is in de openbare ruimte vaak weinig bergingsruimte beschikbaar. Ook het riool zit regelmatig aan zijn afvoergrenzen. Door regenwater lokaal te infiltreren in de bodem wil Deventer de waterafvoer van schoon water via het riool en oppervlaktewater beperken, en tegelijkertijd het grondwater aanvullen. In droge periodes is dan meer water beschikbaar voor groen in de stad en bij hevige buien ontstaat minder wateroverlast op straat. Een waterberging onder de openbare weg is daarvoor een goede oplossing.

Proefvlakken voor meten doorlaatbaarheid naar grondwater

In de Prins Bernhardstraat zijn vier verschillende proefvakken ingericht, elk met een andere afvoer van hemelwater naar de berging onder de weg. Door deze proefvakken één voor één onder water te zetten (met een piekbelasting van 36 mm in één uur) werd een stevige regenbui nagebootst en wordt onderzocht hoe het systeem het hemelwater verwerkt. Hiervoor worden door Tauw en studenten van Hogeschool Saxion verschillende handmetingen en debietmetingen uitgevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse MeetH2O-sensoren die op en onder het wegdek zijn geplaatst (om de grondwaterstand of het grondwaterpeil te meten). De komende twee jaar wordt continu gemonitord welk proefvak het beste werkt.

zie dit flimpje voor uitleg over het onderzoek


“Omdat het huidige riool het water niet meer aan kan, moeten we op zoek naar andere oplossingen om het water te kunnen bergen”
, vertelt Erwin Stamsnijder van Tauw. "In dit geval doen we dat onder de straat. Samen met de studenten hebben we metingen gedaan om te kijken hoe snel het water van het wegdek verdwijnt, alsmede om gegevens te verzamelen over de inloop van regenwater in de berging onder het wegdek en de leegloop in de ondergrond. Ook na vandaag blijven we meten met de sensoren om te zien hoe de verschillende proefvakken functioneren bij natuurlijke regenval.”

Veel belangstellenden/media-aandacht

Het onder water zetten van de straat trok veel belangstellenden. Ook was er aandacht in verschillende media, waaronder een reportage (inclusief video) op RTV Oost en de Stentor een artikel in Trouw.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Klimaatadaptatie >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.