Succesvolle Masterclass Bodem over bodemkwaliteit bij bouwprojecten

Op 20 april hebben circa 15 leden van Deltalinqs een Masterclass Bodem bijgewoond. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Tauw, buitengewoon Deltalings-lid, is tijdens deze masterclass ingegaan op het verantwoord omgaan met de bodemkwaliteit bij bouwprojecten. 

Noodzakelijke aandacht voor bodemverontreiniging

Bij bouwprojecten is een goed bodemonderzoek in de voorbereidingsfase belangrijk. Hiermee worden faalkosten tijdens de uitvoeringsfase voorkomen als gevolg van vertraging en extra kosten. De wet- en regelgeving omtrent het in kaart brengen van bodemverontreiniging en het nemen van maatregelen om verantwoord te werken in verontreinigde bodem, is momenteel aan verandering onderhevig. Teun Nijenkamp, adviseur bodem bij Tauw, is hier tijdens de masterclass nader op ingegaan door recente ontwikkelingen op het gebied van de arbo-regelgeving en asbest in bodem te bespreken.

Recente voorvallen waarbij bouwprojecten zijn stilgelegd als gevolg van bodemverontreiniging, illustreren de noodzaak om hier in de voorbereidingsfase voldoende aandacht aan te besteden. In het Arbobesluit is nadrukkelijker opgenomen dat verontreinigde grond onderdeel moet uitmaken van het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het toetsingskader en de te nemen maatregelen hiervoor zijn uitgewerkt in de CROW publicatie 132, die naar verwachting in juni de CROW Publicatie 400 vervangt.

Omgaan met asbest

Asbest wordt ervaren als een heet hangijzer. De nieuwe NEN 5707 geeft handvaten om hier praktisch mee om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een afgewogen keuze te maken tussen een verkennend of een nader bodemonderzoek, uitgevoerd met een onderzoeksstrategie op maat dat is opgesteld op basis van een goed vooronderzoek conform de vernieuwde NEN 5725. Hierin is ook het vooronderzoek voor asbest in de bodem opgenomen. In de strategie is rekening gehouden met zowel zichtbare asbest als niet-zichtbare asbest. Zo gaat asbest van een heet hangijzer voor de opdrachtgever naar verantwoord opdrachtgeverschap en veilig werken.

Teun Nijenkamp: “Gezamenlijk kijken we terug op een succesvolle masterclass. De deelnemers waren erg geïnteresseerd in de gevolgen van de nieuwe CROW Publicatie 400 voor hun bedrijfsactiviteiten. Ook werd het vraagstuk aangestipt in hoeverre de nieuwe normen in deze publicatie zullen aansluiten op het nieuwe normenstelsel voor bodemverontreiniging als gevolg van de integratie van de Wet bodembescherming in de Omgevingswet in 2018.”

Meer informatie over onze expertise op het gebied van asbest in de bodem >>

Contactpersonen: Teun Nijenkamp, Joost Bakx en Cathrien Heusinkveld - Bakker

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.